20.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Připravujeme novelu šlechtitelského programu šlechtění českého strakatého skotu

Nový plemenářský zákon č. 154/2000 Sb. významně posiluje úlohu zájmových sdružení chovatelů (svazů, asociací apod.). Stanoví, že pokud tato sdružení mají vykonávat řadu funkcí vyplývajících ze zákona musí být k tomu účelu uznána ministerstvem zemědělství. Podmínkou uznání je, kromě jiného, předložení a schválení chovného cíle, šlechtitelského programu a řádu plemenné knihy.

Uznání se potom vztahuje nejen na funkci a právní zakotvení svazu, ale i na uvedené materiály, které tak nabývají povahy závazného dokumentu.
Svaz chovatelů českého strakatého skotu stejně jako ostatní chovatelské svazy, začal proto již v průběhu loňského roku pracovat na inovaci šlechtitelského programu. Dílčí kroky v tomto směru byly připravovány a projednávány v Radě plemenné knihy i v Radě Svazu. Zdrojem poznatků a námětů byla i závěrečná zpráva víceletého šetření prováděného VÚŽV v Praze - Uhříněvsi. Práce se soustředily v prvé etapě na podrobnou analýzu dosavadního průběhu šlechtění a definování všech pozitivních, ale i negativních prvků, které proces šlechtění ovlivňovaly a odvození závěrů pro další období.
Na těchto podkladech bylo možno zahájit druhou část prací – formulování cílů o šlechtění a programu k jejich dosažení a předložit závěry a náměty k širší chovatelské diskusi, především v rámci členské základny Svazu a plemenné knihy. Konečné znění bude projednáno na členském shromáždění Svazu v červnu letošního roku a zhruba v polovině roku předáno, spolu s ostatními dokumenty, ministerstvu zemědělství se žádostí o uznání Svazu.
Významné postavení v rámci probíhající diskuse měl dvoudenní odborný seminář uspořádaný ve dnech 5. a 6. dubna tohoto roku v Seči. Účastníci obdrželi jako podklad pro diskusi průběžný návrh inovace šlechtitelského programu a byl jim podán podrobný výklad k jednotlivým statím. Materiál vyvolal řadu připomínek a námětů, které zazněly jak na oficiálním fóru, tak zejména v četných diskusích v kuloárech. Svaz vítá jakoukoliv formu připomínek jak ústních, tak písemných, které pomohou zpřesnit a obohatit konečné znění programu. Je samozřejmé, že ne každá připomínka může být akceptována. Určující rámec tvoří zákon a z hlediska metodických postupů zejména prováděcí vyhláška MZe k tomuto zákonu č. 471/2000 Sb. Dalším významným zdrojem jsou objektivní, výzkumem a důkladným šetřením ověřené parametry, které dávají zdůvodněný základ jednotlivých kroků a prvků programu. A konečně třetím zdrojem je reálný odhad vývoje plemene, respektive chovu skotu jako celku a podmínek, které ho budou ovlivňovat v budoucnosti. Výsledky šlechtění jsou pro nejbližších zhruba pět let v hlavních rysech (výběr matek a otců býků, testování atd.) již dány postupy uplatněnými v minulém období. Nový program začne proto významněji ovlivňovat populaci někdy kolem roku 2005, tj. v době našeho pravděpodobného začlenění do EU a bude mít dopady na stav populace i v dalším období. Odhad potřeb a podmínek pro takto vzdálené období patří proto k nejsložitějším prvkům tvorby programu.
Prvé názory a podrobné připomínky k programu šlechtění plemene publikoval na stránkách firemní přílohy „Genotyp Nůatural“ ve NCH 4/2001 Ing. Jan Štráfelda. Vítáme zájem autora i jeho, v podstatě souhlasné stanovisko a podporu rozhodujících prvků programu. Většina navrhovaných zpřesnění je do nového programu zahrnuta. Týká se to například zpřesňování odhadu plemenné hodnoty, kde se počítá se zavedením Test Day Modelu, cíleného využívání zahraničního genofondu, o kterém svědčí převažující rozšíření krve zahraničních býků v naší populaci, nebo potřebné orientace na soubor znaků tzv. chovné užitkovosti. Lze samozřejmě souhlasit i s návrhy ekonomických opatření, které však nemohou být předmětem programu, ale spíše smluvních vztahů. Výhledově počítá program i s určitou formou indexové selekce podle celkové plemenné hodnoty. V současné době pro ni však chybí hodnověrné parametry jak genetické (dědivosti, kovariance, interakce apod.), tak zejména ekonomické, které dávají indexu vlastní smysl.
Pro období příštích let bude však nezbytné dále počítat, i s vědomím nižší spolehlivosti, s testováním masné užitkovosti na SKVS, protože pro něj nemáme rovnocennou, respektive žádnou jinou alternativu. Program však počítá v budoucnu s plošným hodnocením masné užitkovosti na základě klasifikace jatečně opracovaných těl systémem SEUROP. Zkušenosti s jeho zaváděním v sousedních zemích však napovídají, že trvá několik let, než se systém ustálí, zbaví se nesystémových chyb a výsledky z různých jatečných provozů budou mít normální rozptyl. Bez toho je SEUROP sice účinným systémem pro zpeněžování, ale již méně využitelný pro odhad plemenné hodnoty se všemi důsledky.
Snad ještě jednu poznámku na závěr. Autor zmiňovaného článku správně poukazuje na to, že u většiny populací strakatého skotu bylo ve větší nebo menší míře využito pro zušlechtění strakatého skotu plemeno red holštýn. Ve většině zemí (s výjimkou Švýcarska) však byl tento proces již uzavřen tak, aby nenarušil nevratně charakter plemene kombinovaného produkčního zaměření a jeho další přednosti. V plemenitbě se nyní v zahraničí využívají v omezené míře jen nízkopodíloví kříženci. Obdobný proces proběhl i u nás s tím rozdílem, že býci red holštýnského plemene byli používáni ve větší míře a podíl tohoto plemene má dosud v populaci vyšší zastoupení. V roce 2000 bylo v populaci českého strakatého plemene provedeno spermatem red holštýnských býků 34 962 (5,4 %) I. inseminací, přičemž společnost Natural je právě jednou z těch, která tento způsob plemenitby stále nabízí, například i ve šlechtitelských chovech českého strakatého plemene. Cílem šlechtění je však spíše konsolidace plemene podmíněná postupným omezováním vícepodílových kříženců, zejména ve výchozích kategoriích matek a otců býků. Záměrné zvyšování podílu krve red holštýna zejména nad 50 %, přestává mít charakter zušlechťování a je, ve svých důsledcích, v podstatě cestou k vyhlazování křížením.
Vytvoření účinného a správně zaměřeného programu šlechtění plemene, který bude celý postup na delší dobu podmiňovat, je společným zájmem všech účastníků tohoto procesu. Uvítáme proto všechny věcné připomínky a náměty.
Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down