Rekordmanka z Nekoře

Akciová společnost Klas Nekoř hospodaří v podhůří Orlických hor na 1375 ha zemědělské půdy, z této výměry téměř polovinu tvoří trvalé travní porosty. Společnost je zootechnické veřejností dobře známá díky svým chovatelským úspěchům. V oblasti živočišné výroby zcela vsadili na chov skotu, a to kombinovaného českého strakatého plemene. Již v roce 1984 jim byl uznán v kravíně v Nekoři statut šlechtitelského chovu. Od té doby se stáj v republikovém hodnocení pohybuje na špičce žebříčku. „Zásluha patří obětavé práci hlavního zootechnika podniku Ing. Jana Šichtaře,“ říká ředitel Ing. Leoš Říha.. Za velký úspěch lze považovat, že v chovu mají rekordmanku - první dojnici v ČR a možná v Evropě kombinovaného červenostrakatého plemene, jejíž celoživotní užitkovost přesáhla 100 000 kg mléka.

Celkem v podniku chovají 1200 kusů skotu. Jde o intenzivní chov, jak lze posoudit ze zatížení půdy: na 100 ha zemědělské půdy připadá 84,5 kusu skotu a 38,8 dojnic. Podobně vysoká čísla dosahuje výroba na jeden ha zemědělské půdy -. Více než 2500 kg mléka a 110 kg hovězího masa.. „Chováme červenostrakatý skot, částečně zušlechtěný v první etapě plemenem ayshire a později red holštýnem,“ uvádí zootechnik ing. Jan Šichtař. V současné době se však vrátili k připouštění býky českého strakatého plemene, na trhu se totiž podle jeho názoru objevily inseminační dávky velice slušných býků kombinovaného plemene „I když je to možná v této době ekonomicky nešťastný krok,“ hned však vysvětluje: „Já se domnívám, že do těchto podmínek červenostrakatý skot patří. Je vidět, že i na tomto plemeni se dá dělat vysoká výroba mléka. Více než čtyřicetiletá práce s plemenem se u nás zúročuje Máme uznaný šlechtitelský chov, už u nás proběhlo pět řízení.“ Ani v rámci celé republiky si nestojí šlechtitelský chov špatně. Dvakrát byl první v žebříčku stájí. Z Nekoře pochází také několik známých plemenných býků. Snad nejvýznamnější je BAVOR 11. Tento plemeník byl jedním z komerčně nejvíc využívaných býků v České republice, přesto nekořský podnik, jak si postěžoval zootechnik, nedostal z prodeje žádnou provizi. V současné době, přestože se velmi zpřísnila kritéria výběru matek býků, došlo ke značnému poklesu nákupních cen plemenných býčků a finančně je navíc tato činnost zatížena poplatky veterinární služby za zdravotní a ostatní zkoušky, takže výsledný efekt z „plemenařiny“ je zanedbatelný. „Domnívám, že by měla být větší diference v nákupních cenách podle plemenné hodnoty matek býků a vytvořeny nové závazné smlouvy ke vzájemnému vypořádání mezi chovateli a plemenářskou organizací ohledně provize z prodeje inseminační dávky,“ říká Šichtař.
„Dlouhodobě se snažíme rozmnožovat nejlepší jedince pomocí embryotransferu. Přenosů bylo provedeno mnoho, kdysi jsme napočítali, že 35 krav ze šlechtitelského chovu pocházelo z embryotransferu. Šlechtitelský chov je založen na několika vynikajících rodinách,“ doplňuje zootechnik.
Pokud jde o krmivovou základnu v Nekoři vsadili na kukuřici, ta je podle nich královnou glycidových krmiv: „ bez kukuřice bychom žádný výsledek neudělali, pozitivně ovlivňuje jak zdravotní stav, tak reprodukci a dojivost.“ Proto se do technologie pěstování hodně investovalo. Přineslo to velký skok v užitkovosti. Kukuřici převážně konzervují a ukládají do nově postavených silážních žlabů, ve všech stájích se krmí směsná krmná dávka míchacími vozy. Dlouhodobě se snaží o fázovou výživu, směsi vyrábějí sami, využívají tak zásoby vlastního obilí a mají zaručenou kvalitu surovin. V podniku počítají s využitím i krmného hrachu.

Chloubou podniku je šlechtitelský chov ve stokusové stájí v Nekoři. V loňském roce zde 17 prvotelek dosáhlo průměrné užitkovosti 6964 kg mléka s 3,54 % bílkovin, dalších 83 dojnic na druhé a další laktaci v průměru nadojilo 8663 kg mléka s 3,45 % bílkovin a 299 kg bílkovin, to je v rámci republiky druhá nejvyšší užitkovost. V současnosti se uzávěrky pohybují kolem 9000 kg mléka, ale jak vysvětluje zootechnik, vstupy jsou stále dražší a budou muset začít šetřit také v oblasti krmiv. Pokud jde o reprodukční ukazatele, interval dosahuje v průměru 79 a service perioda 110 dní. Ročně prodávají z chovu 10 až 15 plemenných býčků do odchovny v Osíku, býčci dosahují podle zootechnika dobrého zařazení. K 31. 3. 2001 bylo ve šlechtitelském chovu 32 matek býků, z toho 25 s podmínkou.

Ve šlechtitelském chovu produkuje, nebo jak dodává zootechnik: „spíše dožívá“ vzhledem k jejímu úctyhodnému věku, rekordmanka. Jde o krávu, narozenou před 16 lety – 2. 11. 1984. Její celoživotní užitkovost za uzavřených 13 laktací překročila 100 000 kg mléka.( za 13 laktací 100 353 kg mléka, 3,98 % tuku, 3,29 % bílkovin). Jde o zvíře červenostrakatého kombinovaného plemene první s takto vysokou užitkovostí v Česku. Dojnice je 50% kříženka s plemenem ayshire, otcem je finský ayshirský býk Fagan 10. Toto plemeno se promítlo v jejím velmi dobrém zdravotním stavu, pevné konstituci a dobrých končetinách „Už dvakrát měla být během svého života po poporodních parézách odvezena na nutnou porážku, ale vždycky se v ní projevila chuť žít. Je pravda, že jsme jí věnovali zvýšenou pozornost, hlavně pokud se týká výživy, zvláštní péči dostala především v poslední laktaci,“ tak hovoří ing. Šichtař o své nejznámější svěřenkyni. Tajemství dlouhověkosti spočívá podle jeho tvrzení především ve využití vhodné technologie ustájení, v dobré výživě a péči ošetřovatelů. Pak se najdou zvířata, která na tyto faktory pozitivně reagují. Podle jeho názoru dosahovaná špičková užitkovost je již hraniční hodnotou pro české strakaté plemeno.Opotřebování organismu je stále vyšší, vyskytuje se více zdravotních problémů a tato užitkovost už je získávána takovými vstupy koncentrovaných krmiv, které neúměrně zvedají náklady na krmný den dojnic. „Dámy ze staré generace vydržely více,“ dodává s úsměvem.

Nezanedbatelný díl úspěchu připadá na správnou výživu. V této oblasti spolupracují v Nekoři s ing. Františkem Mikyskou. Jeho odpověď na otázku způsobu výživy v Klas Nekoř uvádíme na závěr:
Šlechtitelský chov dojnic v Nekoři patří a vždy patřil k nejlepším chovům v naší republice. Podnik vždy spolupracoval, jak s vědeckovýzkumnou základnou, tak také i se Střediskem řízené výživy v Žamberku a po roce 1990 s AgroKonzultou Žamberk s.r.o.. Hlavní podmínkou, aby živočišná výroba byla na vysoké úrovni je optimální krmivová základna a realizace optimálních krmných dávek na stáje. Základem úspěchu v Nekoři je velice úzká spolupráce agronoma a zootechnika. V rostlinné výrobě, především v posledních letech, se uplatňují nové metody pěstování, sklizně a konzervace pícnin. Velmi dobré zkušenosti mají s pěstováním krycí plodiny, úponkovým hrachem s jarním ječmenem, s novými výkonnými hybridy kukuřice a s novou technologií silážování vlhkého mačkaného zrna obilí, hrachu a zrna kukuřice. V zemědělském podniku KLAS Nekoř jsou dva typy ustájení, vazné a volné, a tři střediska. Krmení je realizováno krmnými míchacími vozy a systém TMR – směsnou krmnou dávkou. Skladovací prostory na objemná krmiva nejsou v podniku optimálně umístěna. Tato skutečnost vede k většímu organizačnímu a finančnímu zatížení. Zemědělský podnik realizuje krmné dávky a vyrábí vlastní směsi, navržené AgroKonzultou, které jsou sestavovány podle kvality objemných krmiv. Jedním z progresivních opatření bylo zařazení bypassového koncentrátu, který na objednávku vyrábí VVS Verměřovice. Koncentrát má nejen vysoce chráněnou bílkovinu a tuk, ale také se podílí na zvýšení glukogeneze a v návaznosti na kvalitní objemná krmiva zvyšuje počáteční nasazování mléka, má vliv na vysoký podíl obsahových složek v mléce, především bílkovin, a tím i na vysokou realizační cenu mléka.
Kvalitní výživa zvířat, spolu se spolehlivými ošetřovateli, není realizovaná jenom u dojnic, ale začíná již velmi dobrým odchovem telat, správným odchovem jalovic, které svoji konstituci zpevní při pastevním odchovu. Celý tento komplex opatření směřuje k jednomu cíli, k maximální užitkovosti s dobrým zdravotním stavem, který se projeví v dlouhověkosti stáda a v ekonomice živočišné výroby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *