26.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Šlechtitelský programu českého strakatého plemene PLEMO, a. s., v roce 2000

Chov krav kombinovaného užitkového typu v oblasti akciové společnosti PLEMO prochází v posledních deseti letech, stejně jako celé zemědělství výraznými strukturálními a organizačními změnami. V důsledku snížení spotřeby mléka a vývozu mléčných výrobků, neuspokojivých ekonomických výsledků výroby mléka a zvýšení dovozu mléčných výrobků došlo ke značnému poklesu stavů krav, roční produkce a nákupu mléka.

Vývoj stavu krav strakatého plemene za poslední dva roky v oblasti působení společnosti PLEMO, a.s. uvádí tabulka 1.
Strakatá populace v naší oblasti je složena z čistokrevných zvířat a kříženců s podílem fylogeneticky příbuzných plemen evropského původu a s podílem plemen červené holštýnské a ayrshirské. Obě poslední jmenovaná plemena pochází ze zušlechťovacího programu uplatňovaného od 60. let. V posledním období se postupně zvyšuje využívání kombinovaných plemen z Evropy. V naší oblasti bylo takto využito plemeno abodance, montbeliarde, německé a rakouské fleckvieh a plemeno simental.
Porovnání mléčné užitkovosti krav českého strakatého plemene v oblasti PLEMO,a.s. v
KU A stupně za poslední dva kontrolní roky je uvedeno v tabulce 2..
Koncepce šlechtění populace skotu v oblasti působení společnosti PLEMO, a. s,. vychází z koncepce Svazu chovatelů českého strakatého skotu přijaté na členském shromáždění v roce 1997. I v naší oblasti bude i nadále šlechtění strakatého plemene orientováno na kombinovaný užitkový typ maso-mléčný s přibližným významovým podílem obou složek mléko : maso 66 : 34. V tabulce 3 jsou uvedeny koncepční cílové ukazatele užitkovosti a zevnějšku v roce 2003 v porovnání se známou skutečností roku 2000.
Naše koncepce šlechtění českého strakatého plemene počítá s možností zavedení kvót na mléko a hovězí maso. Po jejich zavedení lze předpokládat změny ve zpeněžování obou hlavních produktů kombinovaného plemene. Ze zkušeností ze států s kvotací mléka musíme vyvozovat, že se potom zvýší význam množství a obsahu bílkovin ve farmářské ceně a s kvotací hovězího masa se zvýší důraz na jeho kvalitu zařazováním jatečných těl podle SEUROP systému. Při realizaci jednotlivých úseků šlechtitelského programu naší společnosti je kladen hlavní důraz na kg bílkovin, respektive plemennou hodnotu pro kg bílkovin. Kilogramy bílkovin jsou funkcí kg mléka a obsahu bílkovin a s oběma vlastnostmi vysoce korelují. Na druhém místě bude položen důraz na masnou užitkovost, respektive osvalení. Ze zevnějškových znaků je důraz položen na utváření vemene pro jeho vyšší korelaci s výskytem mastitid, dlouhověkostí a střední hodnotu koeficientu dědivosti. Dalším v pořadí je utváření končetin, kde je sice podíl prostředí na projevu znaku vysoký, ale jde o znak s vysokým významem pro ekonomiku chovu. Ostatní znaky zevnějšku jsou v jednotlivých etapách šlechtitelského programu společnosti PLEMO, a. s. posuzovány s menším důrazem s tím, aby zbytečně nesnižovaly genetický tlak v rozhodujících vlastnostech. Jsou to většinou znaky s nižším ekonomickým významem nebo se středními či nižšími hodnotami koeficientů dědivosti a opakovatelnosti, takže velmi málo zaručují návratnost vložených investic.

Hlavním zdrojem býků pro testaci jsou špičkové matky býků chovatelů v naší oblasti. Matky býků jsou vybírány z co možná nejširšího okruhu chovatelů v naší oblasti s cílem dříve či později zapojit maximální počet chovatelů do aktivní spoluúčasti při šlechtění a finančního zisku z této činnosti.
Při výběru matek býků se přihlíží k podmínkám daných Svazem na tuto špičkovou kategorii krav. Přesto je zvýšený důraz kladen na produkci a plemennou hodnotu kg bílkovin, utváření vemen a obsahu bílkovin. Matky býků jsou hodnoceny podle chovatelského indexu CHI, který vyjadřuje směr šlechtění společnosti PLEMO, a. s.

Chovatelský index zahrnuje:
60 % mléčná produkce, vypočtené podle vzorce
PH kg B + ( 30 x PH % B)
25 % masné produkce, členící se:
13 % známka za osvalení
6 % známka za rámec
6 % známka za kapacitu
15 % vemena

Podle tohoto chovatelského indexu je sestaven nukleus matek býků, který je každé dva měsíce inovován. Od matek býků v nukleu jsou býčci vykupováni, ostatní matky býků slouží jako rezerva. V současné době je v nukleu zařazeno 87 matek býků od 31 chovatelů s průměrnými hodnotami uvedenými v tabulce 4.
Těchto 87 matek býků je po 50 otcích, z nichž nejvyšší počet dcer mají býci:

dcer dcer dcer
HT 5 8 MOR 7 7 SAL 5 6
MKM 164 4 SAL 10 4 LC 278 4
TAR 5 3 EB 331 3 BAB 6 3
REN 325 2 BD 15 2 BA 23 2

Ostatní býci mají po jedné dceři v Nukleu.

Jako otcové býků jsou využíváni jak býci z domácí testace, tak špičkoví býci bavorského strakatého, rakouského, montbeliárského, ev. simentalského plemene.
Hlavním kriteriem při výběru otců býků z domácí testace je chovatelský index, vypočtený dle vzorce = (RPH kg B x 0,65) + ( RPH KNP x 0,35). Využívaní otcové býků musí mít hranici 118 a více bodů. Zahraniční otcové býků jsou vybíráni dle hodnot Interbullu s tím, aby jejich PH kg B nebyla nižší, než je PH kg B otců býků z domácí testace a zároveň aby patřili ve své domovině k 5% nejlepších tamních býků v PH kg B, PH % B, masné užitkovosti, vemenech a končetinách.
Využívaní otcové býků v roce 2000 jsou uvedeni v tabulce 4a a 4b.
Odchov býčků probíhá v uznané Odchovně plemenných býčků Rokytno podle metodiky schválené Svazem. Odchovna je jedním ze dvou hlavních nástrojů šlechtění masné užitkovosti v šlechtitelském programu PLEMO, a. s. Její důležitost je dána středně těsným vztahem mezi vlastními přírůstky býčka a přírůstky jeho synů ve výkrmu. Z odchovny je vybráno ročně k inseminaci asi 38 % býků z naskladněných a k tomu dalších 3 až 5 % býků do přirozené plemenitby.
Testace býků je prováděna podle metodiky schválené Svazem ve spolupráci s Holdingem ČMPÚ, k. s., Říčany u Prahy. V kontrole dědičnosti jsou býci zapojeni do kontroly dědičnosti plodnosti, zdraví, masné užitkovosti, dojitelnosti, zevnějšku dcer a mléčné užitkovosti podle metodik schválených Svazem. Testace býků je finalizací celého šlechtitelského procesu společnosti a je jí věnována zvýšená pozornost. Cílem testace je zajistit, aby výsledky zjištěné kontrolou dědičnosti byly stanoveny s maximální možnou spolehlivostí a aby byli býci naší společnosti prověřeni ve všech parametrech požadovaných Svazem.

Proto jsou dodržovány tyto zásady:
1) k testaci je použito minimálně 900 ID tak, aby bylo zajištěno alespoň 300 březích plemenic,
2 ) doba testace býka nepřesáhne 6 měsíců,
3 ) býk je testován minimálně ve 40 chovech v 5 okresech, vždy ve stupni KU A4,
4 ) spolu s testovaným býkem, jsou v chovu současně testováni minimálně dva další testanti,
5) skupiny býčků do KDV jsou sestavovány z oblastí všech tří zakládajících společností,
6 ) KDD je prováděna ve všech okresech, kde byl býk testován, celkem na 30 dcerách,
7) kontrolu dědičnosti zevnějšku provádějí bonitéři ČMSCH a. s. Hradištko pod Medníkem.

V roce 2000 byli společností PLEMO, a. s., zařazeni do testace býci s průměrnou predikovanou plemennou hodnotou pro kg bílkovin +21,8. Sami tito testanti ve vlastním testu průměrně přirůstali 1336 g denně, což bylo o 59 g více než jejich vrstevníci, a průměrná maximální laktace jejich matek byla 8777 kg mléka při 3,8 % a 303 kg bílkovin.

Z ročníku narození byli vybráni zlepšovatelé:
1992 SAL 46, BJR 235, SAL 29, RAD 32, RDA 215, LON 3, LON 5, JUN 622, RDA 209
1993 HG 76, BAB 18, TAR 5, BJ 124, BJ 133, BJ 134, BJR 248
1994 MOR 40, HT 44, HEL 7

Šlechtitelské chovy a elitní chovy s matkami býků, které spolupracují s naší společností,tvoří nedílnou součást koncepce šlechtění této společnosti. V těchto chovech je naší společností doporučován otevřený adultní MOET. U těchto chovatelů je snaha vytvářet s použitím embryotransferu chovná jádra a z nich vybírat plemenice s vynikající plemennou hodnotou pro kg bílkovin a obsah bílkovin, výborným utvářením vemen a končetin a z nich potom vybírat matky býků. V těchto chovech doporučujeme využívat k inseminaci býky, kteří splňují směr šlechtění naší společnosti tak, aby se tito býci dostávali do pozice otců matek jednou testovaných býků. V roce 2000 byli do této kategorie elitních plemeníků zařazeni tito býci:
BJ 124, HG 76, JUN 618, LON 3, TAR 5, ZEL 47, SAL 25

Všichni tito býci měli na začátku roku chovatelský index vyšší než 114 bodů a tím patřili mezi špičku býků českého strakatého plemene a jejich využití v chovech s matkami býků bylo plně opodstatněné.

Ing. Miloš Lorenc,
šlechtitel společnosti PLEMO, a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down