Tentokrát to byl planý poplach

Jaká je rutinní práce veterinárního dozoru lze uvést na případu s dobrým koncem, ke kterému došlo letošního 3. a 4. srpna v okrese Znojmo, tj. škodu neutrpěl ani chovatel, zpracovatel, ani naše republika. Co se stalo? V dodávce prasat na jatka bylo zjištěno u jediného kusu z jedné farmy v okrese Znojmo podezření na klasický mor prasat (KMP).

Všechno pro okresního epizootologa Jana Dočekala začalo 3. srpna po poledni sdělením Vladimíra Fialy, ředitele Okresní veterinární správy Tábor, že na jatkách v Plané bylo téhož dne před porážkou po klinickém vyšetření 170 prasat vyřazeno jedno k porážce na sanitních jatkách. Tam při prohloubené posmrtné prohlídce byla zjištěny krváceniny především na ledvinách a žaludku. V takových případech je povinnost laboratorním vyšetřením vyloučit možnost onemocnění morem prasat. Do skončení vyšetření se musí provést řada nezbytných opatření k zabránění šíření případné infekce. Vzorky z dotyčného jedince, ale i další vzorky od ostatních prasat z dodávky odvezl posel do Národní referenční laboratoře pro KMP ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Jihlava.
Katastr obce, ve které se farma nachází patří mezi nejvíce exponovaná místa v okrese. Poslední výskyt moru prasat u černé zvěře byl před několika roky vzdušnou čárou asi 1 – 2 km od farmy. V té době bylo v okrese nařízeno měření teploty u přesunovaných prasat. Nařízení sice již od té doby pozbylo platnosti, ale řada soukromých veterinářů v této praxi pokračuje.
Pátrání téměř detektivní
Epizootolog Jan Dočekal řekl: „V prvé řadě jsem od soukromého veterináře ověřil, kolik a kam psal zdravotních potvrzení, od zástupce chovatele kolik a kam bylo prodáno prasat. Od obou bylo nezávisle na sobě shodně potvrzeno, že kromě jatek v Plané byla prasata porážena i v Kostelci v okrese Jihlava. Zástupce chovatele jsem poučil o nákaze a projednal okamžité uzavření farmy minimálně do doby, než budou známy výsledky. Podle výsledků vyšetření se rozhodne dále.“
Dále informoval Krizové centrum SVS ČR v Brně, které je pro takové případy zřízeno a jeho vedoucí koordinuje postup. Má vedle jiných kompetencí právo uvést do pohotovosti „Středisko pro likvidaci nákaz v Brně“. Byl uvědomen koordinátor pro asanaci. V případě potvrzení nákazy by totiž musela být utracená zvířata přednostně zpracována v asanačním podniku a běžná surovina by musela být zpracována v jiném. To je hlavní úkol koordinátora.
Protože prasata z farmy byla porážena téhož dne i na jatkách v Kostelci, informoval Jan Dočekal i ředitele OVS Jihlava. Všechny popsané kroky byly podniknuty během asi půldruhé hodiny.
Večer okolo půl deváté bylo známo, že se výsledky laboratorního vyšetření vzorků nedaly jednoznačně uzavřít a musela být provedena další šetření. Druhý den ráno provedl epizootolog OVS Znojmo úřední šetření na dotyčné farmě. To znamená, že protokolárním způsobem zjišťoval stavy zvířat včetně přibližných hmotností, přesuny prasat na farmu a z farmy od 1.7., režim krmení, režim odvozu kejdy, výsledky výkrmu v hale odkud pocházelo podezřelé prase. Rovněž bylo zahájeno správní řízení k vydání ochranných a zdolávacích patření.
Při šetření zjistil, že v hale zůstala tři prasata, která byla vyřazena z dodávky, která byla doplněna šesti prasaty z jiné a byla poražena v Kostelci, malá část prasat z haly byla prodána v drobném prodeji, jména a adresy byly pro případ nutnosti k dispozici. Další malá část prasat byla poražena na jatkách a sanitních jatkách v sousedních okresech.
Na místě samém byla tři zbývající prasata klinicky vyšetřena včetně změření teploty a odebrána jim krev. Důvod jejich vyloučení z dodávky byl potvrzen, neboť měla potíže s pohybovým aparátem. Krev odvezl posel opět k vyšetření do SVÚ Jihlava. Z důvodů doplnění dodávky do Kostelce šesti prasaty bylo provedeno prohloubené šetření v druhé hale, které spočívalo v prohlídce všech zvířat a namátkovém změření vždy jednoho prasete v kotci (celkem osmdesát zvířat). Vyšetření byla negativní, v hale nebylo nalezeno žádné prase se zrakem zjistitelnými odchylkami od normálního zdravotního stavu a hodnoty naměřených teplot se pohybovaly v normě.
Během šetření na farmě se Jan Dočekal od vedoucího Krizového centra, Miroslava Veleby, dozvěděl, že opakovaná vyšetření vzorků z prasat v Plané byla negativní. Po uzavření úředního šetření na farmě se čekalo jen na výsledek vyšetření krve oněch tří prasat, která zbyla z dodávky. Negativní výsledek byl znám okolo druhé hodiny odpolední a vzápětí byl potvrzen faxem. Tuto dobrou zprávu pak okamžitě sdělil okresní epizootolog soukromému veterináři, zástupci chovatele a kolegům do Jihlavy, s tím, že oficiální zastavení správního řízení následuje poštou.
Ne každé podezření na mor prasat, která se v práci veterinářů nezbytně vyskytují má pro chovatele tak dobrý konec, jako tomu bylo v tomto případě.
Znojmo je ohroženým okresem
V okrese Znojmo a v místě farmy je velmi vysoká koncentrace prasat jak domácích, tak i divokých. Mor se v naší republice nejčastěji na domácí prasata přenáší z prasat divokých. Jen v loňském roce bylo v okrese Znojmo veterináři virologicky vyšetřeno 2127 divokých prasat a u 19 z nich byly prokázány protilátky na mor.
Při jakémkoliv podezření z nákazy s vysokou infekčností jako je virus moru prasat se do děje zákonitě zapojuje řada osob a už jen podezření vyvolá řadu omezujících opatření pro celou řadu právních subjektů. V tomto případě bylo k zásahu připraveno několik desítek osob, došlo k výraznému omezení provozu u chovatele a u dvou významných exportních masných závodů. Orientační odhad přímých ztrát a nezbytných nákladů pro utlumení nákazy by v případě potvrzení infekce činil řádově desítky milionů korun a vedl by k vážným dopadům i v sociální oblasti. Další možné ztráty, jako například ztráta trhu, dopady na chovatele v ochranných pásmech, při nezvládnutí situace důsledky pro celou republiku vzhledem k Evropské unii a dalším zemím z pohledu možného zastavení exportu, to lze jen velmi těžko odhadnout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *