06.04.2012 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Testace plemenných býků masných plemen

Autor: Kamil Malát
Odchov plemenných býčků, testování jejich užitkových vlastností a následný výběr nejlepších jedinců je nedílnou součástí každé šlechtitelské práce. V chovech masného skotu, kde je přirozená plemenitba hlavním způsobem zajišťování reprodukce, má výběr nejlepších býků z dané populace zásadní význam. V České republice je tento systém postaven již od počátku chovu masných plemen skotu na testování býků na odchovnách plemenných býků, později pak i na odchovu býků u chovatelů.

Již od založení Českého svazu chovatelů masného skotu je koordinace postupů při testování plemenných býků a jejich zařazování do plemenitby v návaznosti na jednotlivé šlechtitelské programy jednou z úloh svazu. Po vzoru francouzských odchoven byl v našich podmínkách již před více než dvaceti lety zaveden systém testování býčků, který v téměř nezměněné podobě úspěšně funguje až dodnes. Přesto v tomto roce na konci února bylo učiněno rozhodnutí, které částečně tento zaběhnutý režim mění. O tom se dočtete v druhé části tohoto článku.
Metodika, kterou se testování býčků masných plemen skotu řídí a kterou vydal Český svaz chovatelů masného skotu a Ministerstvo zemědělství schválilo říká, že hlavním smyslem testování plemenných býčků je za standardních podmínek prověření vlastní užitkovosti, spotřeby krmiv a případně prověření kvality spermatu. Co si pod tím představit si shrneme v tomto článku.

Postupy při šlechtění masného skotu
Šlechtění hospodářských zvířat, masný skot nevyjímaje, je dlouhodobý proces, jehož výsledky se projeví teprve až po několika letech poctivé práce. Platí to nejen na úrovni celé populace, ale rovněž i u jednotlivých chovatelů. Bylo by mylné se domnívat, že produkce plemenných býků začíná až zahájením období testu případně návozem býčka na odchovnu. Chovatel, který plemenařinu myslí vážně, si je vědom, že produkce plemenných býků začíná již devět měsíců před narozením případného adepta ze kterého se může stát dobrý či dokonce vynikající plemeník. Skutečný úspěch a chovatelský um totiž netkví v náhodném úspěchu jednoho roku, kdy se podaří prodat býka za slušnou cenu, ale v dlouhodobé práci s matkami a jejich cíleném zapouštění těmi nejlepšími, a pro dané plemenice nejvhodnějšími, býky. K tomu se zpravidla využívá celosvětově dostupný genofond v podobě prověřených inseminačních býků. I když úroveň inseminace v České republice v masných chovech není zrovna na nejvyšší úrovni (za rok 2011 to bylo 16 %), stále se držíme v tomto ukazateli na úrovni chovatelsky vyspělých zemích. To je dobrá startovací pozice k tomu, aby do odchovu byli zařazováni potomci, kteří mají po otci ve své genetické výbavě ideální předpoklady k tomu, aby se z nich stali kvalitní býci.
Každoročně stanovují jednotlivé chovatelské kluby sdružené v rámci Českého svazu chovatelů masného skotu podmínky pro naskladnění býčků do odchoven plemenných býků a odchovu u chovatele. Chovatelské kluby mají v řízení šlechtitelské práce daného plemene samostatnost, a tak role svazu je pouze koordinace jednotlivých činností spojených s testací a dohled nad plněním přijatých podmínek. Tyto podmínky definují minimální kritéria, která musí být ze strany býčka splněny k tomu, aby mohl být do testu vůbec zařazen. A tak vedle toho, že býček bez ohledu na plemeno musí pocházet z chovu zapojeného do KUMP stupně „A“ zapsaného do registru chovů PK, musí mít ověřený původ a pochází od vybraných rodičů zapsaných do oddílu „A“ plemenné knihy daného plemene, musí jeho rodiče a samozřejmě i on sám splnit určité parametry specifické pro dané plemeno. Mezi ty patří zejména splnění minimálních hmotností ve věku 120 a 210 dní, plemenné hodnoty matky a otce (či býčka samotného) musí být nad průměrem daného plemene, matka musí splňovat exteriérové kvality vyjádřené lineárním hodnocením zevnějšku, případně se v prvních dvou generacích předků býčka nesmí vyskytovat příbuzenská plemenitba. Z těchto podmínek, které se aktualizují na základě požadavků chovatelů, je zřejmé, že ještě před zahájením testace je realizována velmi silná předselekce. To je zárukou toho, že do testu jsou zařazováni skutečně jen ti nejlepší býčci z daného ročníku.
Často se v rámci chovatelských klubů vedou diskuze nad tím, zda by nebylo vhodnější nelimitovat vstup do odchoven striktními podmínkami, čímž by byla dána možnost vyniknout jedincům, kteří se na počátku jeví jako průměrní. Tyto úvahy se mohou zdát do jisté míry logické, nicméně neochota chovatelů riskovat, že by investovali nemalé finanční prostředky i do odchovu býčků, jejichž osud je od počátku při nejmenším nejasný, byla vždy větší něž touha po změně.

Odchov mladého býka
Základním předpokladem úspěchu býčka v testu, je (kromě jeho genetické výbavy) jeho dobrý a vyrovnaný růst v období do odstavu. Není možné, aby odchov v odchovně suploval špatnou práci chovatele. Zpravidla se také stává, že býčci, kteří jsou hraniční již v době návozu na odchovnu, nejsou schopni své kvality prokázat a jsou při výběru nebo dokonce ještě před výběrem vyřazeni.
Zástav býčků a jejich odchov probíhá na OPB turnusovým způsobem. Doposud v České republice funguje model tří turnusů, kdy jsou býčci rozděleni podle data narození. Býčci narození v období listopad až březen vstupují do prvního turnusu, býčci z dubna až června do druhého a ti z července až října pak do třetího turnusu. Není žádnou novinkou, že díky sezónnosti telení je největší část býků naskladňována v prvním kroku, kdy je jejich výběr a prodej realizován v dubnu a květnu. Letošní rok je do prvního kroku zařazeno více než 800 býčků na odchovnách, další téměř čtyři stovky jsou pak u chovatelů. Jako již tradičně jsou nejvíce zastoupena plemena charolais, masný simentál, aberdeen angus a limousine. Termíny výběrů plemenných býků v prvním turnusu jak na odchovnách, tak i u chovatelů, najdete na konci tohoto článku.
Odchov býčků je rozdělen do tří základních částí: přípravné období, vlastní test a období po skončení testu. Přípravné období, které trvá minimálně 30 dní, slouží k adaptaci zvířat na podmínky odchovny. Před jeho zahájením jsou býčci zařazeni do skupin s prioritou na hmotnost, věk a plemeno a případně pocházející od jednoho chovatele. V jedné skupině nesmí být ustájeni býci rohatí s bezrohými či odrohovanými. V těchto skupinách pak probíhá vlastní test. Před zahájením přípravného období musí být rovněž všem býkům zaveden nosní kroužek. Období vlastního testu užitkovosti pak trvá 120 dnů – při jeho zahájení jsou býčci asi sedm měsíců staří. Období po skončení testu vlastní užitkovosti pak slouží k přípravě býka na základní výběr.

Výživa a sledované parametry
Výživa býků je dána metodikou, která je pro všechna testační zařízení závazná. Krmná dávka je založena na zkrmování objemných krmiv a jadrné směsi s ohledem na normovanou potřebu živin. Výše denního přírůstku je stanovena příslušnými šlechtitelskými programy jednotlivých plemen. S ohledem na to, že všechny odchovny plemenných býků fungují podle zákona o šlechtění a plemenitbě jako samostatná uznaná chovatelská sdružení, spadá kontrolní a dozorová činnost na jejich působením a dodržováním platné metodiky do kompetence České plemenářské inspekce.
Během pobytu býka na odchovně jsou v pravidelných intervalech sledovány tělesné rozměry býka (zejména hmotnost, výška v kříži a při ukončení testu také obvod šourku). V den zahájení testu a poté při vlastním výběru je prováděno lineární hodnocení zevnějšku. Zjišťování těchto ukazatelů a hodnocení exteriéru je prováděno pracovníkem ČSCHMS.
Vlastní výběr pak probíhá na základě selekčních kritérií, jejichž hranice opět vyhlašují jednotlivé chovatelské kluby. Mezi ně patří vyhodnocení zda býček odpovídá požadavkům standartu dané plemene, zda splnil RPH pro přírůstek v testu, hmotnost ve věku 365 dnů, výšku v kříži ke dni ukončení testu a průměrný denní přírůstek býka od narození do ukončení testu vlastní užitkovosti. Kromě těchto ukazatelů komise složená z pracovníků svazu a z řad chovatelů dále hodnotí exteriér býčka a dává bodová hodnocení za jednotlivé znaky zevnějšku. Zaznamenávány jsou rovněž exteriérové vady včetně končetin a mechaniky pohybu. Selekce během výběrů se pohybuje v průměru na úrovni 70 %. Všechny statistické údaje vztahující se odchovu plemenných býků jsou pak analyzovány a využívány k další šlechtitelské práci. Výsledky včetně cen jsou k dispozici na webových stránkách ČSCHMS v sekci odchovny plemenných býků, kde jsou volně přístupné všem chovatelům. Počty vybraných býků v jednotlivých letech z domácího odchovu a jejich tělesné parametry dokumentují tabulky 1 a 2.

Změna na čtyři turnusy
Z popisu výše uvedeného je patrné, že celý systém odchovu a testace je za dobu svého fungování velmi dobře propracovaný a také proto nedoznal zásadnějších změn. Přesto, čistě z komerčních důvodů, dojde od příští sezóny ke změně v počtu turnusů. Nový systém, který vejde v platnost příští rok, počítá s rozšířením počtu turnusů na celkem čtyři tak, aby první aukce byly realizovány už v průběhu února. Hlavním smyslem této změny je pružnější reakce na poptávku po plemenných býcích, která je v tomto období poměrně silná. Do prvního kroku budou tedy nově zařazováni býci narození v měsících říjen až prosinec, ve druhém turnusu se pak objeví býci narození v lednu až březnu, ve třetím z dubna až června a v posledním kroku býci z července až září. Změna turnusů se však týká pouze odchoven plemenných býků, u odchovu u chovatele zůstává současný model tří turnusů zachován.

Přednosti českého systému
Někdy se setkáváme s názory, že český systém testování plemenných býků je příliš nákladný a že ve svém důsledku prodávané býky prodražuje. Do jisté míry se mohou jevit jako správné, ale vezmeme-li v úvahu, jaké množství údajů o jednotlivých býcích má potencionální kupec k dispozici, má tento způsob odchovu svá nepopiratelná pozitiva. Již od konce ledna je na internetových stránkách ČSCHMS kalendář výběrů a aukcí i s plemeny a počty zvířat. Minimálně týden před výběrem je na těchto stránkách k nahlédnutí i ke stažení katalog nabízených býků s jejich původem, užitkovostí, plemennými hodnotami a dalšími důležitými informacemi. Členům svazu může navíc jejich příslušný inspektor vytipovat vhodného plemeníka, vzhledem k plemenným hodnotám a příbuznosti. Zájemce o koupi se tak může předem dostatečně informovat o nabízených býcích. Další předností je možnost osobní účasti na veřejných výběrech, které předcházejí dražbě. Kupec si tak může dopředu býky prohlédnout a v klidu vybrat nejvhodnějšího plemeníka pro svůj chov. Každý býk je na výběr pečlivě připravován a je předváděn na tyči (případně na ohlávce), což je do jisté míry zárukou ovladatelnosti. Pak již zájemcům nezbývá, než si vyzvednout dražební terč, překonat zbytečný ostych a v následné dražbě se pokusit koupit „toho svého“. A pokud je kupec úspěšný, stačí zaplatit a býka si buď odvézt nebo dovoz domluvit s majitelem odchovny. A potvrzení o původu se státním registrem dorazí s malým zpožděním na dobírku poštou.

Jistou alternativou pro ty chovatele, kterým se jeví zbytečně nákladné svěřit býka do certifikované odchovny, je zvolit odchov u chovatele. O tom, že tento způsob je stále populárnější svědčí fakt, že počet býčků, kteří jsou takto odchováváni každoročně stoupá. Na druhou stranu však stále roste i počet býků, kteří projdou odchovnou (viz tabulka 2). Stále se zvyšující počet naskladňovaných býků v posledním období je reakcí na rostoující stavy krav bez tržní produkce a tím sílící poptávku od tuzemských chovatelů. Poslední dobou jsme však svědky i poptávky po českých býcích ze zahraničí, což je samozřejmě potěšitelné. Zahraniční chovatelé však nemají zájem pouze býky u nás nakupovat, ale rovněž je i odchovávat a testovat. A tak po několika slovenských býčcích, kteří v minulosti prošli našimi odchovnami, jsou to i býci němečtí, kteří jsou v současné době v jedné z českých odchoven testováni. V ani jedné z těchto zemí centrální a unifikovaný systém testace neexistuje a zástupci těchto zemí otevřeně přiznávají, že tento způsob testování ve své zemi jednoznačně postrádají.

Odchovny a jejich počet, stejně jako počty býků se v průběhu let výrazně změnil. Jistoty a pozitiva, která tento systém dává, však přetrvávají dál. Zájem českých i zahraničích kupců jsou toto jednoznačným důkazem. To vše je jasným signálem toho, že tento způsob výběrů a zařazování býků do našich stád má své místo na slunci a že není důvod jej radikálně měnit.

Vyšlo v Našem chovu 4/2012

Termíny výběrů 2012: http://www.cschms.cz/index.php?page=opb_kalendar

Katalogy OPB :http://www.cschms.cz/index.php?page=opb_katalog

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down