21.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ústřední evidence v chovu anglického plnokrevníka

Ústřední evidence u plemene anglický plnokrevník zahrnuje tyto položky :

- registrace chovných klisen a plemenných hřebců, jejich zařazení do chovu, popř.vyřazení,
- registrace narozených hříbat,
- kontrolu identity všech plnokrevných koní a vydávání příslušných dokladů (evidenční karty hříbat, průkazy totožnosti, exportní certifikáty),
- registrace úhynu, utracení, kastrace,
- registrace změn majitele,
- registrace importu a exportu
Vše začíná zařazením klisny či hřebce do chovu a registrací jejich majitele v ÚE.
Připouštěcí sezóna v chovu plnokrevníka začíná 1. 2. a končí 15.7. Plemeníci jsou evidováni v registru hřebců. Připouštět mohou pouze hřebci, kteří mají na příslušný rok uděleno osvědčení k použití plemeníka v přirozené plemenitbě. Seznam hřebců s uděleným osvědčením je zveřejňován ve Věstníku českého turfu i s datem, ke kterému mají osvědčení uděleno. V chovu plnokrevníka je na základě mezinárodních dohod přísně zakázaná inseminace a přenos embryí. Připouštění je průběžně zapisováno do bloků s připouštěcími lístky, které nahrazují dříve vedené připouštěcí protokoly. Registrována jsou pouze připuštění klisen, jejichž totožnost byla před připouštěním zkontrolována podle průkazu totožnosti (tuto kontrolu musí držitel hřebce potvrdit v připouštěcím lístku).
Klisna musí být zařazena do chovu v roce prvního připuštění. Majitel klisny požádá o zařazení do chovu na příslušném formuláři, který musí být doprovázen průkazem totožnosti klisny. Výše poplatku za zařazení do chovu se řídí vlastní výkonností klisny na dostihové dráze vyjádřené nejvyšším dosaženým generálním handicapem . Klisny s vyšší výkonností jsou zvýhodněny. Nově zařazované klisny musí mít stanoven krevní typ.
Výsledek připouštění ohlásí majitel klisny na kopii připouštěcího lístku nejpozději do 31. 8. následujícího roku. Pokud však má klisna živé hříbě, je nutné narození hříběte ohlásit na kopii připouštěcího lístku do 3. týdnů od ohřebení klisny. Na základě tohoto hlášení obdrží chovatel hříběte identifikační kartu hříběte a zkumavky na odběr krevních vzorků na ověření paternity . Řádně vyplněnou kartu s popisem hříběte musí chovatel hříběte zaslat ÚE nejpozději do 31.8. roku narození. Hříbě musí být popsáno v době, kdy je ještě pod matkou a popis musí být potvrzen veterinářem při odběru krevních vzorků. Ověření původu hříběte krevním testem je nezbytnou podmínkou registrace hříběte od ročníku 1992. Vzhledem k možnostem, které přinášejí nové technologie, přechází se postupně od klasické testace k testaci pomocí DNA. V roce 2002 by měla být již všechna hříbata testována DNA metodou. Pro řádně zaregistrovaná hříbata jsou vystaveny Evidenční karty hříbat, které slouží k běžné identifikaci hříběte do doby než mu bude vystaven průkaz totožnosti.
Průkazy totožnosti jsou vystavovány plnokrevným koním nejčastěji ve věku ročků, a to po kontrole identity provedené kompetentní osobou. Tento průkaz provází koně během dalšího života a musí být do něj zaznamenány všechny změny, tj. doplnění nebo opravy popisu, kastrace, změny majitele, veterinární záznamy, zařazení do chovu. Majitel koně je povinen ohlásit kteroukoliv z těchto změn ÚE na příslušném tiskopisu a zaslat průkaz totožnosti k zaznamenání změny. Ztráta průkazu totožnosti musí být neprodleně oznámena ÚE. Při úhynu nebo utracení koně musí být průkaz totožnosti vrácen ÚE. Při vývozu koně musí být průkaz označen vývozním razítkem, bez nějž nemůže být registrován zahraniční autoritou ani jako dostihový ani jako chovný. Koním, jejichž vývoz byl řádně ohlášen ÚE, je vystaven vývozní certifikát, který je zaslán autoritě vedoucí plemennou knihu v zemi, do níž je kůň vyvážen.
Dovezení koně musí mít průkaz totožnosti vystaven v zemi narození a tento průkaz musí být potvrzen příslušnou autoritou země odkud přichází. Tuzemský majitel ohlásí dovoz koně na předepsaném tiskopisu a předloží všechny doklady předepsané pro příslušnou kategorii koní . Po uhrazení registračního poplatku a kontrole totožnosti koně může být kůň registrován. Pouze koně evidovaní výše uvedeným způsobem a vybavení předepsanými doklady mohou být dále registrováni v dostihovém provozu nebo v chovu anglického plnokrevníka.
Ing.Věra Plachá

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down