28.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhláška pamatuje na časný prodej i domácí porážku

Ústřední evidencí a označováním zvířat a zvláště problémy, s těmito novými povinnostmi chovatelů spojené, jsme se na stránkách Zemědělce zabývali v minulosti již několikrát. V souvislosti s tím, jak se nařízení o označování a evidencí začíná týkat nejen skotu, ale od letošního dubna i prasat, ovcí, koz a koní se množí dotazy čtenářů na konkrétní situace či problémy, které v praxi nastávají.

Podle výsledků kontroly označování a evidence skotu chovaného na území České republiky však situace není zdaleka tak tragická, jak by dotazy a zájem čtenářů napovídaly: zkontrolováno bylo celkem 467 654 krav na 6877 hospodářstvích, v souladu se zákonem bylo označeno 96,6 % krav a v ústřední evidenci bylo možno dohledat 93,5 % krav. Vzhledem k poměrně krátké době existence ústřední evidence, jde o výsledky dosti optimistické.
I přes tuto skutečnost jsem se s nejčastějšími dotazy čtenářů obrátila na osobu nejpovolanější - prof. Ing. Jaroslava Pytlouna, DrSc., ředitele Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., (ČMSCH, a. s.), tedy osoby pověřené vedením ústřední evidence.

Stížnosti chovatelů se týkají především velmi dlouhých termínů zpracování zaslaných údajů. Mnoho chovatelů podotýká, že nemohou například prodat tele, neboť čekají na průvodní list a ten nepřichází….
Konkrétně na rychlý prodej telat vyhláška pamatuje a chovatel může prodat jednou tele do věku 28 dnů na základě vyplnění příslušného tiskopisu, jehož vzor je ve vyhlášce uveden a který sám vyplní. Do tohoto věku tedy žádný oficiální doklad od ČMSCH, a. s., nepotřebuje. Pokud jde o termíny zpracování, je naším problémem, že nabíháním evidence prasat, ovcí a koz jsme se dostali přibližně před měsícem do skluzu, kdy doba zpracování hlášení chovatele se protáhla až na tři týdny. V současné době jsme se dostali na termín zpracování do 7 dnů od obdržení hlášení.
Většina chovatelů využívá ke zpracování hlášení počítače. V této souvislosti bych se chtěl na ně obrátit se žádostí, aby nám pokud možno zasílali tato hlášení v elektronické podobě, tedy e-mailem nebo na disketě. Hlášení v elektronické podobě jsou totiž i v případě extrémního náporu na zpracování, vždy zpracovávána do tří dnů po obdržení, chovatel má tedy průvodní listy zpět nejpozději do týdne.

Další okruh dotazů se týká domácích porážek prasat i skotu a jejich hlášení do ústřední evidence. Pamatuje vyhláška i na tento u nás dosti rozšířený způsob porážení zvířat?
Pokud jde o prasata, ovce a kozy, lze je vyřadit z ústřední evidence přes domácí porážku, která má přidělen specifický kód uvedený v Pokynech, kteří všichni zaregistrovaní chovatelé obdrželi. Podotýkám ovšem, že domácí porážkou se rozumí, že maso i orgány takto poražených zvířat jsou určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele.
Domácí porážky skotu včetně telat současný veterinární zákon č. 166/1999 Sb. nepovoluje, a nepovoloval ji ani předešlý veterinární zákon z roku 1987. Kdo doma skot porazí, vystavuje se tomu, že mu bude sděleno varování a při opakovaném porušení se může dočkat postihu, tj. i pokuty.
Chovatel, který má zájem porazit skot pro vlastní potřebu, musí tak učinit prostřednictvím jatek. Obavy, že v průběhu povinného odvěšení jatečných půlek na jatkách dojde k záměně kusu za jiný, méně kvalitní jsou již neopodstatněné. Od loňského října je v platnosti vyhláška č. 326/2001 o označování a identifikaci masa, tudíž každý poražený kus musí být nezaměnitelně označen a možnost záměny je tedy minimální.
Ještě bych se chtěl zmínit o častém dotazu na seminářích, kterým je o prodej selat v drobném, Podniky, které takto selata prodávají, je musí označit, i když kupující bude chovat pouze jedno sele a není tudíž povinen hlásit ho do ústřední evidence. Bude-li ovšem chovat dvě a více prasat a nemá-li dosud identifikační číslo hospodářství, je povinen se nejpozději do sedmi dnů od nákupu přihlásit do ústřední evidence. Odtud poté obdrží identifikační číslo hospodářství, které musí zpětně nahlásit i prodávajícímu.

Palčivým a na všech setkáních chovatelů diskutovaným problémem je kvalita ušních známek. Jaká je situace v této oblasti z pohledu ČMSCH, a. s. ?
Mohu říci, že od roku 1998 se kvalita ušních známek výrazně zlepšila a je plně srovnatelná s kvalitou ušních známek ze zahraničí. Pro úplnost je rovněž třeba dodat, že ačkoliv o značném množství stížností na ušní známky, například na různých seminářích, víme, v roce 2001 bylo podáno pouze sedm reklamací, z toho čtyři na plastové a tři na kovové známky. Bylo ovšem zjištěno, že většina reklamovaných plastových ušních známek byla vyrobena před rokem 1998. I nyní se nám v evidenci objevují narozená telata, která jsou označena ušními známkami vyrobenými podle číselné řady před třemi až čtyřmi lety. Abychom zabránili problémům se starými známkami, dohodli jsme se s ministerstvem zemědělství na opatření, že ušní známka nesmí být starší než rok a půl od data výroby. Připravujeme opatření, že tele označené starší známkou, nebude do ústřední evidence zaregistrováno a chovateli vráceno v chybníku.
Velká škoda je, že pokud si chovatelé stěžují, nevyužívají možnosti reklamace. Skutečně stačí napsat krátkou zprávu o tom, že v této číselné řadě dochází ke zvýšené ztrátovosti, a k chovateli přijede zástupce ČMSCH, a. s., i zástupce výrobce. Pokud bude reklamace shledána jako oprávněná, dostane chovatel nejen novou ušní známku, ale výrobce uhradí i náklady spojené s opětovným navěšením a i eventuální prokázanou ztrátu užitkovosti.
Rovněž v případě, že se domluví několik chovatelů, je možné kdekoliv uspořádat na hospodářství jednoho z nich kontrolní den za účasti zástupce ČMSCH, a. s., i zástupce výrobce. Chovatelé mohou přednést své reklamace a problém je možné řešit přímo na místě.

Rád bych také podotkl, že evidence a označování zvířat není výmyslem nudících se úředníků v Evropské unii či u nás, jak se někteří chovatelé domnívají, ale toto opatření je vedené snahou zajistit informace o místu narození pohybu jednotlivých zvířat od narození až po porážku. Ještě většího významu nabyla evidence zvířat při výskytu BSE a SLAKu. Pokud by Česká republika závazná pravidla EU o evidenci a označování zvířat nepřijala, vystavili bychom se reálné hrozbě okamžitého ukončení veškerého vývozu živých zvířat, hovězího i ostatního masa, výrobků z masa i mléka do států EU.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down