26.03.2001 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba krmných směsí pro skot pod přísnou kontrolou

O kontrole dodržování předpisů v oblasti výroby krmných směsí pro skot jsme hovořili s Ing. Jiřím Zedníkem, Csc., ředitelem odboru krmiv ÚKZÚZ.

Jak kontrolujete dodržování předpisů v této oblasti?
Již 15. prosince jsme reagovali na zvýšené nebezpečí tím, že byla vyhlášená mimořádná časově neohraničená kontrolní akce zaměřená na výrobu masokostních mouček a na jejich odběratele. Podle příslušné metodiky, kterou jsme k tomu zpracovali, naše regionální pracoviště kontrolují v pravidelných nejméně 14-denních intervalech každý veterinární a asanační ústav, zda jsou dodržovány předepsané postupy pro zpracování, včetně dodržování tlaku a teploty v procesu výroby a zda masokostní moučka (MKM) je dodávaná s odpovídajícím označením, tj. především varovným označením, které upozorňuje na obsah savčí tkáně a zákazu zkrmování přežvýkavcům. Zároveň kontrola evidence odběratelů MKM je vodítkem,, kam nasměrovat další kontrolu. Od 1. ledna 2001 také kontrolujeme ve smyslu nového zákona o krmivech zemědělce a neregistrované výrobce. To je oblast, na kterou bylo v minulosti upozorňováno a objevovaly se většinou nepodložené informace, že tam dochází k neodpovídajícímu zkrmování MKM.

Kolik kontrol jste provedli a s jakým výsledkem?
Máme stanovený počet vzorků krmných směsí, které odebíráme a u kterých mikroskopicky stanovujeme, zda je přítomna savčí tkáň. Mikroskopická metoda je převzatá z EU a jde metodu rozhodčí, metoda PCR zatím není za rozhodčí považována, ačkoliv je velice přesná. V případě, kde máme podezření, třeba se pod mikroskopem objeví pár vláken – obracíme se na SVS v Jihlavě, aby se tento nález buď potvrdí nebo vyvrátí metodou PCR.
Od 15. 12. 2000 do 28. 2. 2001 bylo provedeno celkem 45 kontrol výrobců VAÚ, 232 kontrol registrovaných výrobců krmných směsí , 132 kontrol neregistrovaných výrobců krmných směsí a 265 vzorků krmných směsí bylo odebráno pro zjištění přítomnosti masokostní moučky. Ve třech případech bylo zjištěno nedostatečné označování. V prvním případě u dovozce chybělo upozornění na přítomnost savčích tkání. Šlo o bílkovinnou kostní moučku v pytlích a obřích vacích. Ve správním řízení byla nařízena a uhrazena pokuta ve výši 15 000 Kč. V dalším případě se jednalo rovněž o nedostatečné označení a vyměřená pokuta 10 000 Kč není dosud zaplacena. Třetí případ je nyní řešen a opět se týká chybějícího upozornění na obsah savčích tkání. Pokud jde však o přítomnost savčích tkání v krmivech pro přežvýkavce, tak jsme nenašli jediný případ. Dále jsme dohodli spolupráci s SVS tak, že pokud její pracovníci zjistí vlastní kontrolou tuto přítomnost a nález bude potvrzen mikroskopickou metodou, a za předpokladu, že vzorek byl odebrán podle příslušné vyhlášky č. 222/ 96 Sb, tak nám to SVS předá jako podnět k zahájení správního řízení. Nepřistoupili jsme zatím ke kontrole na žlab, ale jen do výroben u zemědělců.
Ve spolupráci s Mze jste připravili pokyn pro výrobce krmných směsí pro skot, jak byl krmivářskou veřejností přijat a jak je dodržován?
Vzhledem k tomu, že situace s BSE v Evropě a zejména u našich sousedů kulminovala, tak jsme hledali další cesty, jakým způsobem zabezpečit, aby MKM v žádném případě nepronikla do výživy přežvýkavců. Z tohoto důvodu jsme společně s MZe připravili pokyn pro výrobu KS pro skot, ve kterém jsme specifikovali požadavky na organizaci výroby tak, aby došlo k vyloučení možné kontaminace.
Tam, kde je to možné, doporučujeme oddělit výrobu KS pro skot od výroby pro ostatní druhy hospodářských zvířat. Převážná většina výrobců však vyrábí krmné směsi na jedné technologii, v takovém případě jsme dali další opatření zajistit oddělené skladování MKM, aby nedošlo k pomíchání s jinými komponenty. Dále zabezpečit její dávkování buď samostatnou technologickou cestou nebo přímo do míchačky, aby nedošlo ke kontaminaci dopravních cest. Následně zabezpečit, aby vyrobené KS s MKM šly do samostatných zásobníků, které nebudou používané pro jiné druhy KS, než pro skot, a zajistit čištění zásobníků a dopravních cest. Před výrobou KS pro skot by měla proběhnout výroba pro jiné druhy hospodářských zvířat bez použití masokostní moučky, aby se technologie propláchla. Posledním byl požadavek na zajištění samostatných přepravníků na krmné směsi. pro skot nebo jejich vyčištění před dopravou. Výrobce jsme požádali, aby zpracovali samostatné pokyny pro výrobu, kde by byly vyjmenované zásady akceptovány a aby nás informovali. Přesto, že celá řada opatření se spíše blíží předpisům dobré výrobní praxe a nemá jednoznačně oporu v legislativě, tak byli výrobci akceptovány, o čemž svědčí, že nám zasílají pokyny, které pro výrobny zpracovali a nejde pouze o velké výrobce, ale přicházejí i od zemědělců, kteří vyrábějí pro vlastní potřebu. Někteří to řeší i tak, že úplně vyřadili MKM ze všech receptur.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down