29.11.2019 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontroly mléčné užitkovosti skotu v roce 2019

Příspěvek shrnuje nejdůležitější ukazatele týkající se užitkovosti dojeného skotu v České republice za uplynulý kontrolní rok. Dojnice holštýnského plemene nadojily v průměru 10 076 kg mléka, dojnice českého strakatého plemene 7658 kg mléka.

V roce 2019 se v ČR poprvé v historii uskutečnil kongres ICAR/IDF ISO. Kongres byl pořádán Českomoravskou společností chovatelů, a. s. Hlavním cílem kongresu byla výměna zkušeností, prezentace nových výsledků výzkumu a praxe a také navazování nových kontaktů a prohloubení mezinárodní spolupráce. Kongresu ICAR se zúčastnilo více než 400 účastníků z 56 zemí světa, bohatá byla i účast na kongresu IDF/ISO. Kongres ICAR pokrýval oblast identifikace, kontroly užitkovosti, odhadu plemenných hodnot, zpracování dat, analýz mléka a DNA a dalších oblastí významných pro plemenářskou práci pro dojený skot, masný skot, ovce, kozy, alpaky a buvoly. Akce poskytla příležitost pro jednání pracovních skupin subkomisí a Task Force. Součástí kongresu byly i dva workshopy, které se týkaly kontroly mléčné užitkovosti a mezinárodního odhadu plemenných hodnot pro masná plemena skotu (INTERBEEF). Technické sekce a panely expertů pak poskytly vybalancovaný program v oblastech senzorů, identifikace, analýz mléka, kalkulacích za 24 hodin u dojeného skotu, nových poznatků u ovcí, koz a velbloudů, faktorů ovlivňujících přesnost u měřících zařízení, standardů pro výměnu dat, welfare a odolnosti, nových technologiích v kontrole mléčné užitkovosti skotu, pokrocích v inseminaci a sběru dat z inseminace. Inovativní přístup byl uplatněn v panelu expertů, kteří diskutovali o budoucnosti kontroly mléčné užitkovosti dojeného skotu. V porovnání s předchozími kongresy v minulosti bylo dosaženo rekordního počtu referátů a posterů, kdy pokud se vezmou v úvahu referáty a postery z technických sekcí, workshopů a panelu bylo prezentováno v Praze více než 140 příspěvků. Účastníci kongresu měli také možnost vidět výsledky plemenářské práce v průběhu exkurzí do vybraných špičkových chovů.

 

Rozsah kontroly užitkovosti

Na konci září roku 2019 skončil kontrolní rok 2018/2019. Uváděné výsledky kontroly užitkovosti zjištěné metodou A zpracované za kontrolní rok trvající od 1. října do 30. září dalšího kalendářního roku se vztahují ke konci příslušného kontrolního roku. V roce 2019 bylo do kontroly mléčné užitkovosti zapojeno 346 861 krav (Tabulka 1 a graf 1). Od roku 2015 dochází k poklesu krav zapojených do kontroly užitkovosti. Podíl krav v kontrole užitkovosti z průměrného počtu krav dosahoval v posledních letech více než 95 %. V rámci členských zemí ICAR patří mezi nejvyšší. Vysoký podíl krav v kontrole užitkovosti byl dále zaznamenán například v Rakousku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Německu, Lucembursku, Norsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Nizozemsku. V členských zemích ICAR byla zaznamenána velká variabilita tohoto ukazatele. V některých zemích podíl krav v kontrole užitkovosti překročil 90 %, zatímco v jiných nedosáhl ani 10 %.*

 

Tab. 1 – Rozsah kontroly užitkovosti v ČR

Rok Dojnic

(Ø stav)1)

Krav v KU2) Metoda kontroly užitkovosti (% krav)
celkem %3) A4 (A4P) A4A AT (A4T)
2014 370 721 354 835 95,7 64,0 35,6 0,4
2015 368 234 356 594 96,8 61,1 38,0 0,9
2016 371 197 352 832 95,1 58,9 40,5 0,6
2017 364 642 349 978 96,0 49,4 50,1 0,5
2018 361 073 347 950 96,4 45,2 54,3 0,5
2019 x4) 346 861 x4) 41,6 57,7 0,7

Pramen: 1) ČSÚ a 2) ČMSCH, a. s.

3) z celkového počtu dojnic   4)údaj nebyl k datu uzávěrky časopisu k dispozici

 

Z tabulky 1 je patrný trend poklesu podílu metody KU A4 (A4P), v jejímž rámci se odebírá poměrný vzorek mléka z celkového výdojku, pod 50 % (41,6 % v roce 2019). Naproti tomu roste podíl metody A4A (metoda Z podle klasifikace ICAR) se zjišťováním množství nadojeného mléka podle celkového výdojku, resp. podle součtu dílčích výdojků za kontrolní den. K analýzám je odebírán alternativní vzorek (jeden měsíc z večerního a druhý měsíc z ranního dojení). Obsah složek mléka je korigován podle speciálních certifikovaných metodik. Podíl této metody překročil potřetí v právě ukončeném kontrolním roce 50 %. Podíl metody AT byl stejně jako v minulých letech zanedbatelný (tabulka 1). Nejvyšší podíl na provádění terénní kontroly užitkovosti v ČR mělo s téměř 52 % podílem Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR. Ve většině zemí byl zaznamenán pokles podílu metody A4 a zvyšování podílu metod A4, AZ, atd. Důvodem jsou náklady na provádění kontroly užitkovosti a zvyšování produktivity práce a efektivnosti práce techniků v kontrole užitkovosti. Do budoucna čeká i Českou republiku diskuse o dalším vývoji metod s ohledem na ekonomiku výkonu KU.

 

 

Hlavní výsledky kontroly užitkovosti

Z tabulky 2 je patrné, že v roce 2019 došlo meziročně k poklesu počtu normovaných laktací. Po druhé v historii dojivost překročila 9 000 kg mléka. V roce 2019 bylo ukončeno 291 146 normovaných laktací, dojivost dosáhla 9 099 kg, obsah tuku 3,91 % a obsah bílkovin 3,45 % (tabulka 2). Pro porovnání lze uvést výsledky z některých dalších zemí z databází ICAR v roce 2018, například dojivost ve Francii dosáhla 8466 kg mléka, v Německu 8 843 kg, v Itálii 9 218 kg, Polsku 8298 kg a Švýcarsku 7 647 kg. U holštýnského plemene překročila dojivost 10 000 kg mléka a patří mezi nejvyšší v zemích s holštýnským skotem.

 

Tab. 2 – Výsledky kontroly mléčné užitkovosti krav (hlavní ukazatele)

Rok Krav1) Počet dnů laktace Mléko

(kg)

Tuk Bílkoviny Laktóza

%

% kg % kg
2014 287 502 297 8 370 3,86 323 3,39 284 4,90
2015 294 740 297 8 537 3,85 329 3,40 291 4,94
2016 296 266 296 8 725 3,88 339 3,39 296 5,02
2017 292 347 296 8 734 3,93 343 3,43 299 4,98
2018 292 062 296 9 047 3,90 352 3,46 313 4,99
2019 291 146 296 9 099 3,91 356 3,45 314 4,99

Pramen: ČMSCH, a. s.

1) počet krav s uzávěrkou za normovanou laktaci

 

Z tabulky 3 je patrné, že existuje významná variabilita v dojivosti u krav v intervalech podle dojivosti za normovanou laktaci. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v intervalu nad 10 000 kg mléka, ve které bylo v roce 2019 zastoupeno 33,3 % krav. Podíl krav v intervalu nad 10 000 kg mléka se zvýšil z 22,7 % v roce 2014 na 33,3 % v roce 2019. Podíl krav v intervalech s nízkou dojivostí se dlouhodobě snižuje.

 

Tab. 3 – Podíl krav v KU podle dojivosti krav za normované laktace (%)

Rok Normov. laktací Mléka na krávu za normovanou laktaci (tis. kg)
do 5 5 až 6 6 až 7 7 až 8 8 až 9 9 až 10 nad 10
2014 287 502 5,0 9,1 14,4 17,4 17,0 14,4 22,7
2015 294 740 4,4 8,2 13,4 16,8 17,1 14,9 25,2
2016 296 266 3,7 7,0 12,3 16,4 17,5 15,5 27,6
2017 292 347 3,6 6,9 12,5 16,5 17,3 15,4 27,8
2018 292 062 2,8 5,6 10,6 15,1 17,2 16,1 32,6
2019 291 146 2,6 5,3 10,2 15,0 17,2 16,4 33,3

Pramen: ČMSCH, a. s.

 

Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen

Z tabulky 4 je patrné, že nejvyššího počtu normovaných laktací bylo dosaženo u holštýnského plemene, za kterým následovalo plemeno české strakaté. Podíl ostatních plemen v kontrole užitkovosti byl výrazně nižší. Dojnice holštýnského plemene nadojily v průměru 10 076 kg mléka. Mezi hodnocenými plemeny existuje přiměřená variabilita v obsahu tuku, bílkovin, věku při prvním otelení a v délce mezidobí.

 

Tab. 4 – Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen v roce 2019 v ČR

 Plemeno1) Laktací

n

Mléko

kg

Tuk

%

Bílk.

%

1. otel.

měs./dny

Mezidobí

dny

 České strakaté C 51 % a více 100 048 7 658 4,02 3,57 27/19 391
 Holštýnské HR 51 % a více 169 640 10 076 3,86 3,39 24/21 400
 Montbeliarde 2 666 8 196 4,05 3,55 26/18 384
 Ayrshire 24 7 903 4,23 3,43 31/19 439
 Jersey 1 052 7 238 4,76 3,86 25/10 393
 Brown swiss 1 400 8 650 4,08 3,59 27/13 409
 Normandské 75 % a více 156 6 804 4,07 3,60 28/05 408
 Ostatní plemena a kříženky 16 160 8 096 3,97 3,50 27/09 397

Pramen: ČMSCH, a. s.

1) klasifikace plemen v KU platná od kontrolního roku 2009/10

 

 

 

Podrobnější výsledky kontroly užitkovosti u dvou hlavních plemen podle podílu krve uvádí tabulky 5 a 6. Z tabulky 5 je patrné, že nejvyšší podíl podle počtu normovaných laktací bylo u českého strakatého plemene zaznamenán u skupiny s podílem krve C 88 % a více. U holštýnského plemene bylo nejvyšší zastoupení krav podle ukončených normovaných laktací ve skupině s podílem krve 100 % holštýnského plemene (tabulka 6).

 

Tab. 5 – Výsledky kontroly užitkovosti u českého strakatého plemene

Plemeno, podíl krve Počet normovaných laktací Dny Dojivost (kg) Tuk (%) Protein (%) Věk při prvním otelení

(měsíce/dny)

Mezidobí (dny)
České strakaté 88 % a více 82 178 294 7 676 4,02 3,57 27/16 389
České strakaté 75 – 87 % 14 141 294 7 553 4,01 3,55 28/07 396
České strakaté 51–74 % 3 729 295 7 676 4,04 3,54 28/15 400
Český strakatý skot celkem C51 % a více 100 048 294 7 658 4,02 3,57 27/19 391

Pramen: ČMSCH, a. s.

 

Tab 6 – Výsledky kontroly užitkovosti u holštýnského plemene

Plemeno,

podíl krve

Počet normovaných laktací Dny Dojivost (kg) Tuk

(%)

Protein (%) Věk při prvním otelení (měsíců/dnů) Mezidobí (dny)
Holštýnský skot
H 100 % 143 231 298 10 196 3,84 3,37 24/18 400
H 88 % 4 929 297 9 906 3,88 3,40 24/24 401
H 75–57 % 9 322 297 9 668 3,90 3,44 25/02 392
H 51 – 74 % 3 202 295 9 087 3,95 3,45 26/05 393
Celkem H 51 % a více 160 684 298 10 134 3,84 3,38 24/19 400
Red holštýnský skot
R 100 % 5 138 296 9185 4,12 3,56 25/18 396
R 88 % 389 297 9333 4,04 3,58 25/15 413
R 75 – 87 % 1 557 296 8964 4,00 3,60 25/25 396
R 51 – 74 % 1 872 295 8572 4,02 3,56 26/25 393
Celkem R 51 % a více 8 956 296 9025 4,07 3,57 25/25 396
Holštýnský skot celkem HR51 % a více 169 640 298 10076 3,86 3,39 24/21 400

Pramen: ČMSCH, a. s.

 

Doplňkové ukazatele v kontrole užitkovosti

Z dalších ukazatelů z tabulky 7 je patrné, že se průměrné pořadí laktace v posledních letech nezměnilo, v letech 2014 až 2019 pokračovalo snižování věku při prvním otelení a docházelo ke zkracování délky mezidobí. V roce 2019 bylo dosaženo průměrné pořadí laktace 2,4 a věk při prvním otelení 25 měsíců a 23 dnů. Jedním z ukazatelů, který charakterizuje dlouhověkost je podíl krav na jednotlivých laktacích, který uvádí graf 2.

 

Tab. 7 – Výsledky kontroly mléčné užitkovosti krav (doplňkové ukazatele)

Rok Normované laktace 1. otelení (měs./dnů) Mezidobí (dnů)
2014 287 502 26/12 407
2015 294 740 26/06 404
2016 296 266 26/01 401
2017 292 347 25/27 401
2018 292 062 25/24 397
2019 291 146 25/23 396

Pramen: ČMSCH, a. s.

 

Velikost podniků a stájí v kontrole užitkovosti

Počet podniků a stájí zapojených do kontroly užitkovosti se v letech 2014 až 2019 snižoval. V roce 2019 bylo do kontroly užitkovosti zapojeno 1070 podniků, ve kterých bylo v kontrole 1274 stájí. Počet podniků se snížil z 1 162 v roce 2014 na 1 070 v roce 2019. Počet stájí se snížil z 1446 v roce 2014 na 1274 v roce 2019. Dlouhodobě dochází ke zvyšování průměrného počtu krav připadajících na jeden podnik a na stáj (tabulka 8). V roce 2019 připadalo na jeden podnik 324 krav a na stáj 272 krav. Průměrná velikost stád patří mezi nejvyšší v rámci členských zemí ICAR. Mezi další země s vysokou průměrnou velikostí stád patří například Argentina, Austrálie, Slovensko, Chile a Maďarsko.

 

Tab. 8 – Počet podniků a stájí s chovem krav v kontrole užitkovosti

Rok Podniků Krav v KU Krav/podnik Stájí s KU Krav/stáj
2014 1 162 354 835 305 1 446 245
2015 1 147 356 594 311 1 419 251
2016 1 125 352 832 314 1 385 255
2017 1 094 349 978 320 1 328 264
2018 1 086 347 950 320 1 301 267
2019 1 070 346 861 324 1 274 272

Pramen: ČMSCH, a. s.

 

Tabulka 9 uvádí podrobnější přehled o velikosti podniků v intervalech podle průměrného počtu krav. Z tabulky 9 je patrné, že nejvyšší podíl krav (48,5 %) se choval v podnicích nad 500 kusů krav. Stejný vývoj byl zaznamenán i u stájí, kde se nejvyšší podíl krav choval také ve stájích nad 500 kusů. Podíl krav v podnicích a stájích do 50 kusů byl zanedbatelný. V roce 2019 připadalo na jeden podnik 1,2 stáje. Z tabulky 9 je dále patrné, že u podniků nad 500 krav připadalo na jeden podnik 1,6 stáje.

 

Tab. 9 – Podniky a stáje v KU podle počtu chovaných krav v roce 2019

Počet

krav

Podniky (n = 1 070) Stáje (n = 1 274)
podniků (%) stájí/podnik krav (%) stájí (%) krav (%)
1 až 10 3,2 1,0 0,1 3,4 0,1
11 až 30 3,2 1,0 0,2 3,5 0,3
31 až 50 3,9 1,0 0,5 3,8 0,6
51 až 100 12,6 1,0 2,8 13,4 3,6
101 až 150 8,6 1,0 3,3 8,9 4,1
151 až 200 8,6 1,1 4,6 10,0 6,4
201 až 300 16,2 1,1 12,4 18,8 17,4
301 až 400 13,2 1,1 14,2 14,8 18,8
401 až 500 9,7 1,3 13,4 9,9 16,1
Nad 500 20,8 1,6 48,5 13,5 32,6
Celkem 100,0 1,2 100,0 100,0 100,0

Pramen: ČMSCH, a. s.

 

Příčiny vyřazování krav v kontrole užitkovosti a dlouhověkost krav

V kontrole užitkovosti se sledují i příčiny vyřazování krav (tabulka 10). V letech 2015 až 2019 byl zaznamenán trend snižování podílu vyřazených krav ze zdravotních důvodů a zvyšování podílu krav ze zootechnických důvodů. V roce 2019 dosáhl podíl krav vyřazených ze zootechnických důvodů 25,4 % a podíl krav ze zdravotních důvodů 74,6 %. Ze zdravotních důvodů představují hlavní problém poruchy plodnosti a ze zootechnických důvodů nízká užitkovost.

 

Tab. 10 – Příčiny vyřazování krav v KU1) v ČR (%)

 Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019
 Nízká užitkovost 9,0 8,7 8,3 8,1 8,4
 Vysoký věk 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1
 Ostatní zootechnické důvody 5,6 6,3 6,1 12,1 15,9
 Zootechnické důvody celkem 15,5 16,0 15,4 21,1 25,4
 Poruchy plodnosti 21,1 21,5 19,6 17,7 19,8
 Těžké porody 10,3 10,1 10,0 10,3 9,7
 Onemocnění vemene 8,8 8,5 9,3 10,2 11,1
 Ostatní zdravotní důvody 44,3 43,9 45,7 40,7 34,0
 Zdravotní důvody celkem 84,5 84,0 84,6 78,9 74,6

Pramen: ČMSCH, a. s.

1) bez krav vyřazených z důvodu zrušení KU

 

Doplňkovým ukazatelem charakterizujícím dlouhověkost je průměrné pořadí laktace krav a jejich podíly na jednotlivých laktacích. Ve sledovaných ukazatelích v tabulce 11 nebyly v letech 2014 až 2019 zaznamenány výrazné výkyvy.

 

Tab. 11 – Průměrné pořadí laktace krav v kontrole užitkovosti

Rok Průměrné pořadí laktace Krav na laktacích (%)
II. a vyšší celkem III. a vyšší V. a vyšších
2014 3,1 2,4 38,7 10,2
2015 3,2 2,4 39,2 10,5
2016 3,2 2,4 39,5 10,4
2017 3,2 2,4 39,4 10,3
2018 3,2 2,4 39,3 10,2
2019 3,2 2,4 38,8 10,2

Pramen: ČMSCH, a. s.

 

Z tabulky 12 je patrné, že v roce 2019 bylo vyřazeno z kontroly užitkovosti 35,7 % krav celkem. Ze zdravotních důvodů bylo vyřazeno 25,9 % krav. Ve sledovaném období byla zaznamenána velká variabilita ve vyřazování krav celkem a ve vyřazování ze zdravotních důvodů.

 

Tab. 12 – Vyřazování, pořadí laktace a délka mezidobí krav v KU

Rok Krav v KU (tis.) Vyřazeno krav % Ø pořadí laktace3) Mezidobí

dnů

celkem vyřazeno1) celkem1) zdrav.2)
2014 354,8 115,2 32,5 26,4 3,6 407
2015 356,6 117,1 32,8 26,8 3,7 404
2016 352,8 123,4 35,0 28,1 3,7 401
2017 350,0 117,7 33,6 27,4 3,7 401
2018 348,0 123,7 35,5 27,3 3,7 397
2019 346,9 124,0 35,7 25,9 3,7 396

Pramen: ČMSCH, a. s.

1) celkem (100 %) – včetně krav vyřazených z důvodu zrušení KU

2) ze zdravotních důvodů

3) vyřazených krav

 

Závěr

Významným pokrokem kontroly užitkovosti v ČR byla kompletní elektronizace kontroly užitkovosti v ČR. Pokračují práce na zdokonalování celého systému kontroly užitkovosti a průběžné aktualizaci podle mezinárodních standardů. V kontrolním roce 2018/2019 byl úspěšně obhájen Certifikát kvality ICAR pro dojená plemena.

Náš chov 12/2019 

Ing. Pavel Bucek,

doc. Dr. Ing. Josef Kučera,

Českomoravská společnost chovatelů, a. s.

Kontakt: bucek@cmsch.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down