15.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změna v označování plemenných prasat

Označování zvířat, která jsou předmětem šlechtění, je nejzákladnějším organizačním opatřením, bez kterého si nelze selekční práci představit. Ke každému jedinci ve šlechtění se váže velký počet informací o jeho původu, fenotypových hodnotách užitkovosti, plemenné hodnotě, genetických markerech, popř. jiných vlastnostech.

Proto musí být po celou dobu svého života kdykoliv a kdekoliv trvale, jednoznačně a nezpochybnitelně identifikovatelný. Tento požadavek splňuje především tetování a vrubování, v chovu prasat již tradičně do uší.
Změny, které přinesla vyhláška MZe ČR č.357/2001 Sb., o označování a evidenci, která vymezila levé ucho pro potřebu alfanumerického kódu hospodářství, a přechod na odhad plemenné hodnoty pomocí BLUP-animal modelu, kde je nezbytné, aby každý jedinec byl označen jediným, výlučným a nezaměnitelným celoživotním číslem, si vyžádaly změnu v označování plemenných prasat ve šlechtitelských chovech. Za tím účelem plemenná kniha Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě zpracovala a vydala příslušné metodické zásady. Vzhledem k tomu že s prasaty, která pochází z této kategorie šlechtitelských chovů, přichází do styku široká chovatelská veřejnost, považujeme za nutné o podstatě změn v označování plemenných prasat informovat.

Celoživotní číslo
Základem označování a evidence plemenných prasat je celoživotní číslo zvířete, které se skládá z:
- předčíslí (tvořeno třemi čísly) a
- označení zvířete (tvořeno maximálně čtyřmi čísly)

Celoživotní číslo zvířete je celkem sedmimístné a má následující obecný tvar:

RXXCCCC

kde RXX je předčíslí a CCCC je vlastní označení zvířete (plemenného prasete). R v předčíslí vyjadřuje poslední číslo roku narození zvířete a XX je dvojciferné číslo, které se vztahuje k regionálně konkrétní části populace. První číslo ze dvojice XX označuje plemeno (viz tab.1), kromě plemene BU, kde z hlediska početnosti jsou použita čísla 0 a 1. Například R = 2 znamená rok narození 2002, R = 3 rok narození 2003 atd. Nula na začátku předčíslí (R = O) bude označovat ročníky 2010, 2020 atd. Předčíslí může být tetováno do pravého ucha zvířete, nebo se uvádí pouze na náušnici (viz dále). Předčíslí bude pro daný ročník a chov zpravidla stejné.

Označení zvířete ve tvaru CCCC je maximálně čtyřmístné číslo, které se vždy fixuje trvalým způsobem do ucha zvířete, a to tetováním nebo vrubováním (podle zvyklostí chovatele). Tetování se provádí do vnějšího spodního okraje pravého ucha tetovacími kleštěmi o velikosti čísel 10 mm. Vrubování se provádí podle následujícího vrubovacího klíče (viz obr.)

Číselné řady
Pro každé plemeno prasat existuje samostatná číselná řada. Odpovídající část čísel z této číselné řady přiděluje plemenná kniha Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě oprávněným osobám, provádějícím ve šlechtitelských chovech kontrolu užitkovosti podle principu uvedeného v tab.1. Oprávněné osoby přidělují čísla jednotlivým šlechtitelským chovům, při čemž dbají, aby každý chov měl přidělenou ucelenou a neroztříštěnou číselnou řadu. Čísla z přidělené číselné řady (označení CCCC) jsou ve šlechtitelském chovu čerpána každoročně od začátku.

Zasvěcený čtenář si jistě povšiml, že kódy pro označení plemene jsou rovněž u řady plemen jiné. I tuto změnu si nový princip označování vyžádal. Promítne se rovněž do číselných kódů hybridních prasat, jak bude uvedeno dále.

Označování selat
Selata po narození se označí nejpozději do 10 dnů věku nejvýše čtyřmístným označením zvířete (CCCC), a to vrubováním, nebo tetováním. Už v tomto čase je možno provést dokompletaci na sedmimístné číslo natetováním předčíslí do pravého ucha.

Označování mladých plemenných prasat
U mladých plemenných prasat (kanečků i prasniček) se nejpozději před zařazením do vlastního chovu a u všech prodávaných plemenných prasat nejpozději před opuštěním chovu původu provede dokompletace označení do tvaru sedmimístného celoživotního čísla. Podle způsobu označení zvířete (tetování, vrubování) a podle zvyklostí v chovu je dokompletace celoživotního čísla možná v následujících alternativách:

A) Při označení zvířete tetováním
Celoživotní číslo je možné dokompletovat:

a) natetováním předčíslí současně s označením čísla zvířete podle vzoru 1

b) nebo zavěšením ušní známky (terče) do pravého ucha s označením minimálně předčíslí (vzor 2), popř. celého celoživotního čísla podle vzoru 3.

B) Při označení zvířete vrubováním
Celoživotní číslo je možné dokompletovat zavěšením ušní známky (terče) s označením minimálně předčíslí, popř. celého celoživotního čísla, jako v případě A-b). Je však rovněž možné v čase vrubování selat natetovat předčíslí.

Volbu některé z uvedených alternativ provádí chovatel. V případě ztráty náušnice je chovatel povinen neprodleně navěsit terč či ušní známku novou, aby byla trvale zabezpečena potřebná výlučná a nezaměnitelná identifikace. Za optimální stav lze považovat trvalé označení viz vzor 1 a pozdější zavěšení náušnice viz vzor 3.
Celoživotní číslo plemenného prasete ve výše uvedených vzorech je tedy 3112684.

Státní registr (SR)
Všem plemenným kanců v plemenitbě je před jejich zařazením do plemenitby přidělován státní registr (SR). Státní registr je evidencí plemenné knihy a ústřední evidence. Je „vzdušným“ alfanumerickým označením. Chovatel nemá povinnost jej trvale fixovat na tělo zvířete.

Odpovědnost za označování
Označování plemenných prasat podle těchto zásad zajišťuje osoba oprávněná k provádění kontroly užitkovosti jako součást poskytované služby. Oprávněná osoba může s chovatelem smluvně dohodnout, že si označování provádí chovatel sám. Odpovědnost za evidenci ve šlechtitelských chovech a v ostatních chovech s kontrolou užitkovosti však vždy zůstává na oprávněné osobě.

Rozsah a platnost označování
Výše uvedené označování je platné pouze pro účely evidence plemenných prasat ve šlechtění a rozmnožování v rámci plemenné knihy SCHP včetně ústřední evidence. Pod celoživotními čísly jsou evidována všechna prasata, jejichž rodiče jsou zapsáni v plemenné knize bez zřetele na jejich pozdější působnost. Celoživotně jsou tak evidováni plemenní kanci bez ohledu na to, zda působí v inseminaci či přirozené plemenitbě a bez ohledu na stupeň chovu, ve kterém působí. Prasničky prodávané do rozmnožovacích chovů s kontrolou užitkovosti jsou rovněž evidovány celoživotními čísly.
Označení plemenných prasat podle těchto zásad nenahrazuje označování podle vyhlášky MZe ČR 357/2001 Sb., platné pro označování a evidenci všech prasat.
Tento pokyn ruší všechny předchozí používané postupy označování plemenných prasat. Plemenná prasata označená podle dříve platných postupů nebudou přečíslována.
Tyto zásady pro označování plemenných prasat vstupují v platnost od 1. ledna 2002 a vztahují se na zvířata narozená po 31. 12. 2001.

Kódy pro označování linií
Praxe si bude muset zvyknout i na změnu v označení hybridních prasat. Například hybridní kance H x Pn jsme označovali jako otcovskou linii 88 apod. Nové označení nejčastěji používaných otcovských linií kanců najdete v tabulce 2.

Závěr
Některým chovatelů se může zdát, že nové označování poskytuje příliš mnoho volnosti a variant. Je to z důvodu, že chovatelé zvyklí na vrubování se v žádném případě nechtějí vrátit k tetování a naopak, navíc barevná plemena byla vždy vrubována z důvodu pigmentované kůže. Forma označení však není prioritní, prioritní je skutečnost, že každé plemenné prase bude trvale, výlučně a nezaměnitelně označeno.

RNDr. Věra Jelínková, CSc.,Ing. Čestmír Pražák, CSc.,
SCHP Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down