Bez reprodukce není produkce skotu

Na odborném semináři v hotelu Skalský Dvůr, pořádaném firmou Guyokrma, se na konci března sešli chovatelé skotu a výživáři, aby vyslechli zajímavé přednášky o výživě skotu a jejím vlivu na reprodukci a zdraví dojnic. Zahraniční hosté se své prezentaci soustředili na rizika spojená se zlevňováním krmných dávek pro skot a reprodukci v chovu dojeného skotu.

Přednášející dr.Robert E. James z Department of Dairy Science, VirginiaTech v USA, přednášel na téma Jak hospodařit s krmivy v období vysokých cen nakupovaných krmiva v porovnání s nízkou cenou prodaného mléka. MVDr. Ondřej Bečvář, praktický veterinární lékař z Kliniky velkých zvířat, VirginiaTech, se zaměřil na reprodukční efektivitu v chovech mléčného skotu a svou druhou přednášku věnoval problematice cystických onemocnění vaječníků krav a vlivu výživy na četnost jejich výskytu.

Zlevnění krmných dávek
V úvodu své přednášky dr. James uvedl, že ve Virginii se mléko v lednu 2009 zpeněžovalo za 7,2 Kč za litr, přičemž náklady činí asi 14 Kč (cena nakupovaných a domácích krmiv, veterinární úkony, služby, pracovní výdaje, režijní výdaje). Náklady na veterinární péči jsou 4 % z ceny 1 litru mléka, tj. asi 0,59 Kč. Podle přednášejícího je pro úspěch v chovu dojnic třeba zdokonalit management krmení, nikdy neobětovat mléčnou produkci otelených a vysokoužitkových dojnic, udržet obsah mléčných složek, kontrolovat variabilitu cen krmiv, vyhodnocovat odezvu dojnic na nastavenou krmnou dávku. Pro to, aby krmná dávka vypočtená, připravená krmičem a přijatá dojnicemi byly totožné, je nutné poskytovat aktuální informace výživáři, podávat jasné instrukce krmiči a hodnotit přijímání krmné dávky dojnicemi. Pro dosažení vysokého vrcholu laktace s vysokými mléčnými složkami je třeba zajistit správnou krmnou dávku a prostředí pro suchostojné dojnice, optimalizovat prostředí v porodně, důležitá je samozřejmě krmná dávka a stájové prostředí pro otelené plemenice. Podle dr. Jamese jsou důvodem nízkého obsahu bílkoviny i tuku v mléce v České republice nezdravé funkce bachorů, které jsou způsobeny zejména krmením vlhkými objemnými krmivy, nedostatkem efektivní vlákniny (malé částice v objemné krmné dávce), používání vysoce rozpustného, fermentovatelného obilí v krmné dávce (ječmen, pšenice). Při kontrole efektivnosti krmení je nutné se zaměřit na snížení zbytků ve žlabu, cíl je dosáhnout 2 – 4 % zbytků krmiva na krávu a den. Ztráty krmiva na úrovni 5 % znamenají na nákladech 300 tisíc Kč ročně. Při změnách krmných dávek s cílem ušetřit by se chovatelé měli vyvarovat snížení podílu tuku (energie), aby nedocházelo ke snížení tělesné kondice (v krmné dávce vysokoužitkových dojnic by mělo být 4 – 5 % tuku) a snížení podílu minerálních látek, obilí, proteinů v krmných dávkách pro jalovice.

Efektivní reprodukce dojnic
MVDr. Ondřej Bečvář řekl, že ekonomický dopad neefektivní reprodukce je v nižší mléčné užitkovosti, opakovaných inseminacích (cena inseminačních dávek), vyřazování neplodných krav, pomalé obnově stáda (narodí se méně telat) a vyšších nákladech na veterinární ošetření. Podmínkou dobré a efektivní reprodukce je správná detekce říje a následná inseminace, zabřeznutí plemenice a udržení březosti a nakonec snadný porod životaschopného telete. Projevy říje se v moderních chovech snížily a stejně tak se zkrátila doba trvání říje na průměrných sedm hodin u holštýnského skotu. V zahraničí (v USA) se mnohem více než v našich podmínkách uplatňují synchronizační programy a časovaná inseminace. Synchronizační protokoly jako je nejčastěji využívaný Ovsynch nebo Presynch, CIDR, PRID, Cosynch a další mají výhodu v tom, že při jejich použití odpadá potřeba detekce říje a současně se tak léčí i problematické anovulatorní plemenice. Procento zabřezávání se tím sice nezvyšuje, ale zvyšuje se počet inseminovaných krav, a tím index březosti, tj. počet březích krav za určité období. Klíčovou roli v reprodukci dojnic hraje detekce říje, o jejíž efektivitě a přesnosti rozhoduje zejména lidský faktor.

Výživa a vaječníkové cysty
Cysta je definovaná jako patologická struktura na vaječníku o velikosti 20 –25 mm v průměru, která přetrvává více než 10 dní bez přítomnosti žlutého tělíska. Podle stupně luteinizace se rozlišuje luteální nebo folikulární cysta. Podle MVDr. Bečváře se tato definice musí přehodnotit, protože na základě ultrasonografického vyšetření je na vaječníku několik folikulů velikosti 18 – 20 mm, nepřítomnost corpus luteum na stejném nebo protilehlém vaječníku a absence děložního tonu. Rozlišení luteální a folikulární cysty rektální palpací nebo pomocí sonografu má velmi nízkou přesnost, a toto rozlišení nemá, jak řekl, přednášející, velký význam pro jejich léčbu. Ovariální cysty se léčí pomocí aplikace hormonů, jako je GnRH, PGF2alfa, pomocí aplikace progesteronových implantátů (CIDR). Využívání synchronizačních protokolů snižuje výskyt cyst na vaječnících dojnic a také je současně léčí.

Lepší činnost bachoru

Zástupce pořádající firmy Guyokrma, s. r. o., Ing. Petra Sedláková představila produkt firmy, který může být alternativou používání sojového a řepkového šrotu. Nedostatek amoniaku limituje růst bachorové mikroflóry, zejména mikroorganismů, které tráví hrubou vlákninu. Podíl rozpustných bílkovin v krmné dávce pro dojnice musí být limitován, měl by být nižší než 25 g v kg sušiny. Firma prezentuje produkt, který je zdrojem pomalu se rozpouštějících dusíkatých látek, jde o bachorově využitelný zdroj amoniakálního dusíku, obalený přírodními lipidy, který se v bachoru pozvolna uvolňuje. Přípravek zvyšuje stravitelnost vlákniny a lze jím částečně nahradit sójový extrahovaný šrot. Množství 150 g aditiva obsahuje tolik dusíkatých látek jako 846 g sojového extrahovaného šrotu nebo 1140 g řepkového extrahovaného šrotu. Díky tomu může být v krmné dávce vyšší zastoupení objemných krmiv, zvýší se příjem a stravitelnost sušiny a tedy i mléčná užitkovost a podíl mléčných složek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *