30.10.2007 | 06:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dožínková tradice v Lysé pokračuje

Podzimní výstavy Zemědělec a Náš chov v Lysé nad Labem shlédne kolem 30 000 návštěvníků. K vrcholům osvědčeného scénáře jmenovaných zemědělských akcí patří i Středočeské dožínky konané pod patronací Středočeského kraje, dále Asociace soukromého zemědělství ČR a regionální agrární komory. Očekávaným bodem bohatého programu čtvrtého ročníku krajských dožínkových slavností bylo udílení ocenění Zemědělský hospodář roku.

Také v rámci doprovodných akcí dvacátého sedmého ročníku národní výstavy zeleně, mechanice, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků a dvanácté výstavy hospodářských zvířat, technologií a chovatelských potřeb proběhly 6. října na Výstavišti v Lysé nad Labem krajské dožínkové slavnosti. Při této příležitosti se i letos nejlepším zemědělským podnikům udílel titul Zemědělský hospodář Středočeského kraje. Na návrh Regionální agrární komory Středočeského kraje se mezi sedm nejlepších zapsaly čtyři zemědělské podniky – Zevos, s. r. o., Lošany, Rolnické družstvo Bezno, Zemědělská společnost Sloveč, a. s., a Farma Jana Trnky v Uhlířských Janovicích. Asociace soukromého zemědělství ČR doplnila seznam zemědělských hospodářů roku 2007 o další tři jména, respektive o farmy rodiny Blažkových v Řeporyjích, dále Ing. Jiřího Kejkrta ve Vojkovicích a Emila Beera na Chyňavě.

 

Jedním ze sedmi vyhlášených Zemědělských hospodářů roku 2007 byla kolínská společnost Zevos Lošany, která si z Polabí odvezla cenu Výstaviště Lysá nad Labem. Zmiňovaná zemědělská společnost, kterou v roce 1992 založili majitelé restitučních nároků v bývalém Státním zemědělském podniku Lošany, se posledních pět let věnuje výhradně rostlinné výrobě. Kromě pěstování obilnin, olejnin, cukrové řepy a krmných plodin je doplňkovou aktivitou podniku také poskytování služeb a poradenství. V současné době Zevos obhospodařuje necelých 870 ha orné půdy a více než dva hektary luk. Letos očekávané výnosy hlavních plodin jsou na úrovni 7,5 t/ha u ozimé pšenice, 5,4 t/ha u jarní pšenice, 5,6 t/ha u jarního ječmene a 4,1 t/ha u ozimé řepky. Podle slov vedení je záměrem společnosti, která má deset zaměstnanců, vytvořit dostatečně silnou a stabilizovanou ekonomickou základnu, která umožní úspěšné hospodaření, podpoří technický rozvoj a konkurenceschopnost, vytvoří dobré pracovní podmínky zaměstnancům a řádnou péči o půdní fond a krajinu.

 

Mladoboleslavské družstvo, které vzniklo před patnácti lety, obdrželo cenu ministra zemědělství Petra Gandaloviče. V současné době beznovští obhospodařují téměř 1500 ha zemědělské půdy, z níž je 1427 ha orné. Rostlinná výroba podniku je zaměřena na pěstování ozimé a jarní pšenice (7,3 ha/t, respektive 6,54 t/ha), dále jarního ječmene (6,14 t/ha), ozimé řepky (3,96 t/ha), cukrovky (67,9 t/ha), hrachu (5,33 t/ha), hořčice a krmných plodin k zajištění krmivové základny. Specialitou podniku je pěstování kmínu. Živočišná výroba rolnického družstva je postavena na chovu skotu za účelem produkce mléka. Z celkového stavu asi 300 zvířat je polovina dojnic s průměrnou užitkovostí 7687 kg mléka. Dlouhodobou vizí družstva se 43 zaměstnanci je vybudování konkurenceschopného zemědělského podniku. Toho chce docílit nejen progresivními výrobními technologiemi, které jdou ruku v ruce s navýšením produktivity práce, ale také budováním obchodních vztahů, postavených na principech rovného přístupu.

 

Třetím podnikem, navrženým Regionální agrární komorou Středočeského kraje, byla Zemědělská akciová společnost Sloveč, která získala cenu ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka. Jmenovaná akciová společnost od roku 1996 hospodaří na třech tisících hektarech zemědělské půdy. Prioritou rostlinné výroby je pěstování obilnin (na výměře 1800 ha) a cukrovky (na 400 ha). Živočišnou výrobu zemědělského podniku z Nymburska představuje chov skotu. Průměrná užitkovost stáda asi pěti set vysokoprodukčních dojnic je kolem 9000 kilogramů mléka. Podnik zaměstnává 80 zaměstnanců a nabízí pracovní příležitost také lidem s částečným invalidním důchodem. V blízké budoucnosti akciová společnost plánuje obnovit část rybníků v regionu a budovat zpevněné polní cesty, které by sloužily i pro vyznavače agroturistiky. S tím souvisí i činnost spojená s ozeleňováním vodotečí, výsadba remízů a stromořadí.

 

Rodinné farmě bratrů Jana a Vlastimila Trnkových udělil cenu hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, kterou v zastoupení předal náměstek Ing. Vilém Žák. Už to bude šestnáct let, co bratři Trnkové založili farmu a začali hospodařit na 70 ha zemědělské půdy.V současné době na půdě s výměrou asi čtyřnásobně větší pěstují potravinářskou pšenici (s výnosem 5,8 t/ha), dále řepku (3,1 t/ha), kukuřici na siláž, krmné obiloviny a pícniny na orné půdě. V živočišné výrobě upustili od rozmnožovacího chovu prasat a věnují se chovu skotu. Ve stavech evidují 15 dojnic a 150 kusů krav bez tržní produkce mléka. Na farmě pracuje šest zaměstnanců, včetně tří rodinných příslušníků. Do budoucna zakladatelé farmy plánují vybudovat moderní provoz pro výkrm skotu a celkově zlepšit chod farmy, a to i ve vztahu k ochraně životního prostředí. Jejich plány směřují k vytvoření co možná nejlepších podmínek hospodaření pro následnou generaci.

 

Na návrh Asociace soukromého zemědělství ČR udělil starosta města Lysá nad Labem Mgr. Jiří Havelka ocenění Jiřímu Blažkovi z Prahy 5 – Řeporyjí. Rodina Blažkových žije ve statku založeném v roce 1780 v Řeporyjích od třicetileté války. S obnovou sedlácké tradice začali bratři Jiří a Petr, kteří se v roce 1990 zaregistrovali jako soukromně hospodařící rolníci. V současnosti Blažkovi hospodaří na 1112 ha půdy, kde na výměře 187 ha pěstují ozimou pšenici (průměrný výnos 6,8 t/ha), dále na 372 ha ječmen (6 t /ha), na 116 ha řepku, na 52 ha sóju, z 56 ha sklízejí cukrovku a z 21 ha kukuřici. Z důvodu nemožnosti čerpat dotace za účelem modernizace stájových provozů na území Prahy rodinný podnik v letošním roce zrušil stádo 200 kusů vysokoprodukčních dojnic s užitkovostí 9200 kg mléka. Vedle rostlinné výroby jsou tak stěžejní aktivitou pražské rodinné farmy služby v zahradnictví, údržba zeleně, silnic a chodníků. Na farmě pracuje deset zaměstnanců. Přáním majitelů je, aby se do podnikání v zemědělství zapojila i další generace Blažkových.

 

Ministerstvo životního prostředí udělilo ocenění Zemědělský hospodář roku farmě Ing. Jiřího Kejkrta z Vojkovic u Kralup. Začínal hospodařit s otcem na 30 ha orné půdy a sedmi hektarech chmelnic v roce 1992. Dnes se obhospodařovaná výměra rozrostla na 300 ha zemědělské půdy, z níž je 28 ha chmelnic, 19 ha pronajatých a devět hektarů vlastních. Ekonomiku rodinné farmy na Mělnicku dělají zejména příjmy z prodeje chmele, proto Ing. Kejkrt buduje nové chmelnice, rekonstruuje ty stávající a modernizuje česačky. Kompletní rostlinnou výrobu pak tvoří pěstování sladovnického ječmene (na výměře 125 ha), dále pšenice a tritikale (85 ha) a sóji (60 ha).

 

Farma Emila Beera

Berounská rodinná farma byla oceněna cenou náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka.Historické počátky statku na Chyňavě, ve kterém Emil Beer hospodaří, jsou spojovány s datem 1341, kdy jmenovaná obec vznikla. Po nabytí zákona o půdě se rodina před patnácti lety rozhodla zachovat rodinnou tradici a začala sedlačit. Začátky nebyly zrovna jednoduché, otec povoláním huťař, byl v té době starosta obce, manželka vedoucí pošty a syn školák. Při zaměstnání Emil Beer úspěšně absolvoval dvouletou zemědělskou nástavbu a syn zahájil studium na střední zemědělské škole v Rokycanech.K počátečním 50 hektarům obhospodařované zemědělské půdy přibylo dalších 165. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování řepky, pšenice, tritikale a ječmene. Z převážné části produkce obilovin z farmy se v lihovaru vyrábí bioetanol, zbývající část se zpeněžuje jako osivo. Odpad z čištění obilí se zčásti zkrmuje prasatům, která tvoří jednu ze dvou aktivit v živočišné výrobě. Druhým pilířem živočišné produkce je chov ovcí plemen suffolk, který s sebou přinesl zatravnění zemědělských ploch a vybudování pastvin.Přestože se farma nachází v neúrodné křivoklátské oblasti, Beerovi se dostávají na republikový průměr výnosů.

S odstupem čtyř let, kdy zastupitelstvo Středočeského kraje spolu s Výstavištěm v Lysé nad Labem začalo realizovat myšlenku krajských dožínkových oslav, se dá již směle říci, že tradice dožínek v regionu znovu ožívá. Ve spojení s oceňováním nejlepších zemědělských hospodářů se také daří zviditelnit nelehkou a často opomíjenou práci zemědělců široké veřejnosti. A to je krok správným směrem.

 

(O výstavě Náš chov se dočtete v listopadovém čísle časopisu Náš chov.)

Farma ing. Jiřího Kejkrta

Rodinná farma Blažkových

Farma Jana Trnky

Zemědělská společnost Sloveč, a. s.

Rolnické družstvo Bezno

Zevos, s. r. o., Lošany

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down