Emisní faktory v chovech hospodářských zvířat

Chovatelé vykazují vyprodukované množství amoniaku výpočtem na základě tzv. emisních faktorů, které uvádějí hmotnost plynného amoniaku na jedno zvíře za dobu jednoho roku. Měření, na základě kterých byly stanoveny tyto emisní faktory, mapovala situaci v době před zaváděním technologií pro snižování emisí amoniaku, které následně vyžadovala legislativa. Z měření v chovech prasat a drůbeže v posledních letech je zřejmé snížení emisí amoniaku do ovzduší v porovnání s předchozím obdobím.

Již tato měření prokázala výrazný pokles emisí amoniaku v porovnání s platnými emisními faktory. Emisní limity uvedené v rozhodnutí 2017/203, které budou platné od 1. 1. 2022, jsou pro chovy prasat výrazně nižší než emisní faktory, na základě kterých se vykazují emise amoniaku z chovů v České republice.  Aktuální hodnoty emisí amoniaku z chovů hospodářských zvířat stanovujeme na základě měření emisí amoniaku v provozních a poloprovozních podmínkách v souladu s metodikou pro autorizovaná měření emisí, která realizujeme od roku 2004. Všechna měření trvají minimálně 24 hodin, aby výsledné hodnoty zahrnovaly vliv chování zvířat i vliv technologických systémů na produkci sledovaných plynů. Emise plynů se stanovují na základě kontinuálního měření koncentrací sledovaných plynů v odtahových šachtách ze stájového objektu a z hodnot průtoku vzduchu těmito odtahovými šachtami. V oboru měření emisí se používá hmotnostní koncentrace sledovaného plynu a uvádí se v jednotkách mg/m3. Pro měření koncentrací používáme analyzátor plynů Photoacoustic Gas Monitor – INNOVA 1512, který umožňuje současně měřit koncentrace až pěti plynů.. Analyzátor je doplněn přepínačem odběrových míst Multipoint Sampler – INNOVA 1409. Od roku 2019 měříme emise amoniaku v chovech prasat. Naměřené výrobní emise porovnáváme s limity emisí amoniaku z chovů prasat.

Od roku 2020 jsme plánovali měření v chovech drůbeže. Bohužel nejprve z důvodu rozšíření ptačí chřipky H5N8 v ČR a následně i z důvodů opatření přijatých v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 se nám nepodařilo realizovat měření v chovech drůbeže podle plánu. V měření emisí v chovech drůbeže proto plánujeme pokračovat i v roce 2021.

Můžeme konstatovat, že naše dosavadní měření emisí amoniaku v chovech prasat a drůbeže zatím potvrzují předpokládanou nižší produkci amoniaku v porovnání s emisními faktory, které byly v ČR stanoveny na základě měření realizovaných okolo roku 2000 a jsou stále v platnosti.*

 Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D., Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha

Podrobnější informace v časopisu Náš chov 1/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down