Jaká budoucnost čeká chov skotu?

Na situaci živočišné výroby u nás a na její blízkou budoucnost jsme se zeptali Ing. Jindřicha Kvapilíka, DrSc. Nejdůležitější je podle něho problematika péče o půdu a navazující chov skotu a jeho mléčná a masná užitkovost.

Zemědělci dnes hospodaří na přibližně 4 264 tis. ha zemědělské půdy, tj. přibližně na polovině (54 %) celkové rozlohy státu.

Výměra orné půdy v posledních deseti letech trvale klesá, výměra pozemků s trvalými travními porosty se o 71 tis. ha zvýšila.

V posledním čtvrtstoletí se u nás velmi nešetrné zacházení s hlavním agrárním bohatstvím, tj. s půdou. Od roku 1989 do roku 2014 se totiž v České republice snížila osevní plocha celkem o 809 564 hektarů, tj. o 24,7 %, a pokud bychom to přepočítali na den za posledních za 25 let, tedy za 9130 dní, znamená to, že se každý den ztratilo 88 ha půdy.

Z hlediska chovu přežvýkavců, resp. skotu, je mnohem důležitější, že se snížily také plochy pícnin na orné půdě, tedy toho co je pro krmení nejen skotu zásadní, a to o 324 980 ha, tedy o 30,1 % (35,6 ha denně).

Ing. Kvapilík potvrdil, že naši chovatelé umí skot chovat, o čemž kromě jiného svědčí to, že se zvýšila mléčná užitkovost dojnic v České republice od roku 2000 z 5397 kg na 7644 kg v roce 2013. Je tak zhruba o 250 kg vyšší, než je užitkovost krav v Německu (7400 kg), a významně vyšší než mléčná užitkovost v Rakousku (6460 kg).

Podle výsledků statistického šetření bylo k 1. dubnu 2014 v České republice chováno 1 373,6 tis. kusů skotu, takže meziročně o 1,5 % více, z toho bylo 564,0 tis. krav (nárůst o2,2 %). Zvýšení stavů v kategorii krav se týkalo jak dojených (o 1,4 %), tak masných (o 3,6 %). Stavy skotu ve věku do jednoho roku rovněž mírně vzrostly (o 3 %), stejně jako zapuštěných jalovic (o 0,3 %), ale stavy býků ve výkrmu se snížily o 0,7 %.

Podle údajů českého statistického úřadu výroba masa ve 2. čtvrtletí 2014 dosáhla 114 468 tun a byla meziročně vyšší u všech druhů hospodářských zvířat. Hovězího masa se vyrobilo 16 178 tun (nárůst o 1,1 %). Nákup mléka se zvýšil na 599 729 tis. litrů (tj. o 0,5 % víc).

Méně optimistické ale je, že ceny zemědělských výrobců klesly meziročně u jatečného skotu o 2,5 %) a ceny mléka jsou vyšší (o 19,1 % více).

 

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *