29.03.2010 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konzervace je klíčová

Objemná krmiva bílkovinná, polobílkovinná i glycidová jsou v České republice základním stavebním kamenem krmných dávek pro skot. Na semináři v Hustopečích u Brna přednášející upozornili, že při jejich výrobě je nutné dodržovat správné technologické postupy od výběru vhodného hybridu až po správný odběr z jámy či vaku. Nedílnou součástí celého procesu je v našich podmínkách i používání konzervačních přípravků.

„V České republice se každý rok vyrobí velké množství objemných statkových krmiv, ne vždy se však podaří při jejich sklizni zajistit optimální podmínky. Proto je konzervace těchto krmiv pro hospodaření ve většině oblastí našeho státu klíčová,“ uvedl na začátek jubilejního desátého semináře společnosti Bioferm CZ, spol. s r. o., v Hustopečích u Brna ředitel firmy RNDr. Lubomír Borovan.

Kvalita krmiv

Ing. František Mikyska ze společnosti Agrokonzulta Žamberk seznámil přítomné v rámci svého příspěvku s vyhodnocením kvality objemných krmiv vyrobených od roku 1997 do roku 2009. Agrokonzulta Žamberk, s. r. o., statisticky vyhodnocuje objemná krmiva již od roku 1997. Hodnocení vychází z databáze krmiv v systému monitoringu analytických rozborů v rámci České republiky. Prezentované průměrné hodnoty umožňují získat zemědělským podnikům přehled a porovnat rozbory vlastních krmiv a průměru ČR. „Krmiva shromážděná v registru lze pomocí mnoha klíčů a filtrů statisticky zpracovat a poté tyto hodnoty použít pro výpočty plánování výroby objemných krmiv, k optimalizaci krmných dávek a podobně,“ sdělil Ing. Mikyska.

Hodnocení vlákniny

V posledních letech se podle přednášejícího dostává při hodnocení kvality objemných i jadrných krmiv do popředí systém hodnocení vlákniny pomocí ADF (acidodetergentní vlákniny) a NDF (neutráldetergentní vlákniny). Praktické používání tohoto systému začalo před několika lety spolu s požadavkem stanovení obsahu škrobu u siláží z kukuřic, hrachu a vlhkého mačkaného zrna. Tento postup tak umožňuje upřesnění kvality jednotlivých komponentů v krmných dávkách skotu.

Loňské výsledky

„Ročník 2009 byl silně ovlivněn klimatickými podmínkami, které měly vliv na výslednou kvalitu objemné píce,“ konstatoval František Mikyska. Sezónu poznamenal zejména rychlý nástup suchého jarního počasí, které zpomalilo růst prvních sečí, především u travních porostů a jetelotrav. Suché počasí vystřídalo ve třetí dekádě května, v průběhu prvních sečí, deštivé období. V některých oblastech byly negativně ovlivněny i druhé seče.
„U vojtěškových siláží jsme zaznamenali sníženou kvalitu vlivem klimatu v období prvních sečí. Průměrná hodnota dusíkatých látek oproti minulým letům poklesla na 20,55 procenta, naopak stoupl obsah vlákniny na 25,31 %. Fermentační proces se ukazuje jako mírně podprůměrný, na druhou stranu hodnota NH3 je relativně vysoká.
Jetelové siláže vykazovaly podle řečníka v roce 2009 podprůměrný obsah sušiny, nižší procento dusíkatých látek a zvýšený obsah vlákniny. Siláže z jetelotrav dosáhly podobné charakteristiky jako siláže z jetelů. Obsah NL se ustálil na průměrné hodnotě 15,62 procenta, průměrná je i hodnota obsahu vlákniny na úrovni 26,26 % stejně jako NH3 a fermentační proces.

Další plodiny

Siláže z trvalých travních porostů jsou díky svému kvalitnímu hemicelulózovému komplexu vítanou součástí krmné dávky. V roce 2009 se průměrná hodnota obsahu vlákniny pohybovala na úrovni 26,68 %, obsah dusíkatých látek byl vyšší, a to 13,67 procenta. Při zařazení do krmné dávky se tedy podle Ing. Františka Mikysky dá očekávat zvýšení její produkční účinnosti.
Obliba siláží z úponkového hrachu (jako krycí plodiny) je v posledních letech na vzestupu. Podle přednášejícího je u této plodiny významná především kvalita NL (průměrná hladina zhruba 16,79 %).
Při celkovém hodnocení bílkovinných siláží vyrobených v loňském roce Ing. Mikyska konstatoval, že klimatické podmínky negativně ovlivnily především kvalitu živin a produkční účinnost krmiv v silážích vyrobených z první sečí. Hodnoty NH3 byly v roce 2009 podprůměrné.
„Kukuřičné siláže vyrobené v roce 2009 patří mezi mírně nadprůměrné,“ sdělil. Vlivem klimatických podmínek došlo ke zvýšení výnosu jak celkové hmoty, tak i zrna. Průměrná sušina se pohybovala okolo 32,6 procenta, což je podle něj optimální, obsah NL byl spíše nižší, dosahoval 7,71 %. Vlivem vyšších hodnot ADF a NDF (více lignifikovaných stonků) se mírně zhoršila stravitelnost organické hmoty.

Nabídka konzervantů

Dalším bodem programu bylo představení programu konzervace společnosti Bioferm, kterého se ujal Ing. Tomáš Šerý. Do bílkovinných a polobílkovinných pícnin doporučil osvědčený přípravek KemiSile a jeho varianty KemiSile 2Plus a KemiSile 2000Plus. „Přípravek KemiSile jako chemický preparát rychle snižuje pH silážované hmoty, potlačuje rozvoj nežádoucí mikroflóry, působí selektivně na fermentační procesy, brání rozkladu NL, podporuje uchovávání cukrů, zvyšuje příjem sušiny a konverzi živin,“ vyjmenoval Ing. Šerý klady této řady. Navíc vyzdvihl i sníženou agresivitu preparátu vůči kovům i obsluze.
Do těchto pícnin lze podle přednášejícího také použít například SilaFor Na, který hmotu nezatěžuje zásaditými amonnými ionty, obohacuje ji o sodík a je tak šetrnější vůči životnímu prostředí.
Z biologických přípravků Tomáš Šerý hovořil o konzervantech Biomax® GP, Bioprofit a o letošní novince AdiSil LG-100 Perfect. „Tyto silážní inokulanty zlepšují nutriční hodnotu vojtěškových, jetelových a travních siláží. Obsahují rychle rostoucí bakterie mléčného kvašení, které využívají cukry obsažené v rostlinách výrazně efektivněji než epifytní mikroflóra,“ uvedl Ing. Šerý.

Přípravky do kukuřice

Konzervanty do kukuřice je podle přednášejícího nutné vybírat podle typu finálního krmiva, respektive jeho sušiny. „Z naší nabídky doporučuji do siláže z celé rostliny sklizené při optimální sušině přípravek Biomax® 5, který obsahuje kombinaci dvou kmenů Lactobacillus plantarum a novinku AdiSil Lac s kmeny Lactococcus lactis a Lactobacillus plantarum. Při vyšších sušinách (35 až 40 %) se osvědčil Bioprofit, který obsahuje kromě bakterie mléčného kvašení Lb. casei ssp. rhamnosus také mikroorganismus Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii, jehož produkce kyseliny propionové snižuje nebezpečí aerobní fermentace siláže,“ vysvětlil Ing. Šerý.Tento přípravek se dá podle něj využít i ke stabilizaci LKS v optimální sušině. „Problematika aerobní stability siláží je výhradou především chemických konzervantů, přesto však lze najít i biologické přípravky, které díky vlastností některých kmenů laktobacilů výrazně zvyšují aerobní stabilitu siláží především inhibicí rozvoje kvasinek,“ pokračoval. „K takovým přípravkům patří i naše novinka AdiSil M-100 Stabil, která obsahuje heterofermentatitivní mikroorganismy Lactobacillus collinoides a Lactobacillus cellobiosus“.
Dále se Ing. Šerý zmínil o konzervantu Lupro-Mix NC, který se používá do CCM, LKS nebo vlhkého zrna ve formě šrotované, drcené nebo mačkané. „Tento produkt prodlužuje aerobní stabilitu siláží, potlačuje rozvoj nežádoucí mikroflóry, brání rozkladu dusíkatých látek, podporuje uchovávání cukrů, snižuje ztrátu sušiny a vyznačuje se i sníženou agresivitou vůči kovům i obsluze,“sdělil.
Na závěr zmínil ještě produkt Biogas určený do bioplynových stanic, kterých v České republice stále přibývá. Tento produkt podle něj zaručuje mimo jiné vysokou výtěžnost metanu, delší skladovatelnost hmoty a rychlé snížení pH.

Klíčové informace:

 Jubilejní seminář společnosti Bioferm CZ, spol. s r. o., se konal v Hustopečích u Brna.
 Konzervace krmiv je pro hospodaření ve většině oblastí našeho státu klíčová.
 Ročník 2009 byl silně ovlivněn klimatickými podmínkami, které měly vliv na výslednou kvalitu objemné píce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down