O kurzy odborné způsobilosti je mezi chovateli zájem

V souvislosti s novelou veterinárního zákona č.166/1999 Sb., a změnou vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, došlo k úpravám, které blíže specifikují způsobilost chovatele. Kastrovat selata a krátit jim ocásky a upravovat špičáky, ale i odrohovat telata a kůzlata, ošetřovat kopyta koním a paznehty malým či velkým přežvýkavcům nebo kauterizovat zobáky nosnicím mohou jen chovatelé, kteří zdárně absolvují kurz odborné způsobilosti.

V rámci akreditovaného studijního programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny poskytuje specializovanou odbornou průpravu chovatelům Institut celoživotního vzdělávání Veterinární univerzity Brno (VETUNI). O podrobnostech jsme hovořili s vedoucí oddělení MVDr. Evou Justovou.

Paní doktorko, kurzy specializované odborné průpravy na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat organizujete na Institutu celoživotního vzdělávání od jara 2019. Kolik za tu dobu evidujete žadatelů a jaké jsou ohlasy?
O kurz byl očekávatelně nevyšší zájem krátce po jeho vzniku v roce 2019, kdy jsme proškolili přibližně 200 chovatelů. V současné době program absolvují řádově desítky chovatelů ročně. Od začátku pořádání těchto školení získalo osvědčení 353 chovatelů. Od absolventů kurzu máme veskrze kladná hodnocení. Oceňují jak náplň odborných přednášek, tak lektorské obsazení. Výuku zajišťujeme ve spolupráci s pedagogy z naší univerzity i s externími odborníky pro jednotlivé oblasti. Ojediněle se z řad chovatelů objeví kritika směrem k legislativou předepsanému vzdělání. Kurz totiž může absolvovat pouze chovatel, který splňuje požadavky odborné způsobilosti podle zákona č. 166/1999 Sb., § 59a odst. 1 písm. a) až e). Tedy jestliže má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti v oblasti lékařství, chemie, biologie nebo zootechniky. Námitky často vznášejí chovatelé, kteří mají sice dlouholetou praxi v oboru, ale nesplňují požadavek formálního vzdělání. Ačkoli takovým výtkám rozumím, mohu pouze konstatovat, že kurz je koncipován jako nadstavba pro chovatele s odpovídajícími teoretickými znalostmi získanými předchozím vzděláváním. Posláním kurzu je proškolit chovatele o náležitostech jednotlivých úkonů tak, aby nedocházelo k poškození zvířat a aby byla zajištěna jejich ochrana a welfare. To samozřejmě vyžaduje od účastníka dostatečné znalosti, na něž mohou lektoři našeho školení ve svých přednáškách navázat. V této souvislosti je třeba říci, že před vydáním vyhlášky č. 19/2018 Sb. byly dotčené úkony vyhrazeny pouze veterinárním lékařům a soukromým veterinárním technikům. Nyní je po získání osvědčení mohou provádět i chovatelé.

Jaké odborné veterinární činnosti kurz zahrnuje?
Kurz je realizován formou odborných přednášek tak, aby pokrýval kompletní problematiku zákroků uvedených ve vyhlášce. Povolenými zákroky po získání osvědčení jsou kastrace samců mladších sedmi dnů u prasat a mladších osmi týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů. Dále to je krácení ocasu u selat mladších sedmi dnů a jehňat mladších osmi dnů či odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do čtyř týdnů, která se provádí chemickou kauterizací nebo tepelnou kauterizací přístrojem vyvíjejícím potřebné teplo po dobu nejméně deseti sekund. Zákroky zahrnují také ošetření a úpravy kopyt, paznehtů a spárků zvířat. U drůbeže se jedná o odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže. U pižmových kachen do 21 dní věku bude moci odstraňovat drápy a zkracovat horní část zobáku nebo kauterizaci zobáku hrabavé drůbeže mladší deseti dnů, která je určena k produkci konzumních vajec. Stejně tak bude moci upravovat zuby savým selatům.

Jaká je doba platnosti vystaveného osvědčení pro způsobilost chovatele vykonávat již výše zmiňované odborné veterinární úkroky?
Osvědčení o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat má časově neomezenou platnost, absolvování školení je tedy jednorázovou záležitostí.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down