14.11.2012 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plány úředníků ovčáky nenadchly

Tradiční ovčácká konference pořádaná v Seči v Železných horách má za sebou již patnácté pokračování. Také letošní setkání chovatelů ovcí a koz, které podle osvědčeného scénáře Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR proběhlo 9. až 10. listopadu mělo na programu aktuální témata se zaměřením na evropskou legislativu, veterinární problematiku, šlechtění a konečně i chovatelskou praxi, doplněnou o možnosti odbytu produkce. Během odborných prezentací byl představen i návrh ministerstva zemědělství navyšující minimální intenzitu hospodářských zvířat z 0,2 VDJ/ ha z. p. na 0,4 VDJ, který však asi 120 účastníků mezinárodně pojaté akce považuje za likvidační.

V rámci úvodního bloku prezentovanou ministerskou vizi přednesl vrchní ředitel sekce zemědělských komodit ministerstva zemědělství ČR Ing. Jiří Machek, který dodal, že připravované změny reagují zatím na neúplnou finální legislativní podobu společné zemědělské politiky pro nadcházející sedmileté období, tj. od roku 2014 do 2020 a mohou tak ještě doznat změn. V tomto kontextu byla jedním z diskutovaných témat modulace, která bude mít v souladu s rozhodnutím Evropské komise z října loňského roku významný dopad na čerpání top-up v nových členských státech aplikujících jednotnou platbu na plochu (SAPS).
„Modulace, která bude posuzována individuálně na úrovni farmy, se vypočítává z celkové sumy všech přímých plateb(SAPS + zvláštní podpora podle článku 68 + oddělená platba na cukrovku + oddělená platba na rajčata) a nároku na top-up. Pokud celková suma přímých plateb pro daný podnik přesáhne částku 5000 eur, tak částka překračující tento limit podléhá modulaci na úrovni 10 %. Takto vypočtená částka modulace se odečte po nároku na Top-Up v letošním roce. V případě, že součet všech přímých plateb a top-up přesáhne 300 000 eur, aplikuje se na rozdílovou částku ještě dodatečná modulace ve výši 4 % a opět se odečte od nároku na top-up v letošním roce. Vlivem modulace může být skutečný nárok na výplatu top-up výrazně redukován. V některých případech, zejména pak u podniků s velkým objemem přímých plateb, může být dopad i takový, že skutečný nárok na výplatu může být roven nule,“ poznamenal sekční ředitel.
„U nás modulace běží od letošního roku a mohu potvrdit, že čím je podnik větší a má větší zatížení, o to více má problémů. Spočítal jsem si, že v porovnání s loňským rokem, kdy jsme měli podporu 110 eur/ha zemědělské půdy dojde zavedeným opatřením asi ke dvoutřetinovému krácení, což představuje výslednou částku přibližně 37,75 euro. V tuto chvíli si ani neumím představit co to udělá s našimi stavy ovcí, potažmo s podniky, které jsou vzhledem ke specifickým podmínkám hospodaření na podporách závislé,“ doplnil s obavami předseda Svazu ovcí a koz na Slovensku Igor Němčok.
Tato informace mnoho klidu přítomným ovčákům rozhodně nepřinesla. Vlna nevole nepolevila ani potom, co reprezentant těšnovského úřadu pro chystané programové období avizoval změnu v podmínce minimální intenzity hospodářských zvířat v podobě dvojnásobného navýšení ze současných 0,2 VDJ/ha zemědělské půdy na 0,4 VDJ.
„Toto opatření pro ovce a kozy vnímáme jako koncepčně nedomyšlené. Podmínka dodržení minimální inzenzity je vztahována na počet bahnic, tedy bez jehňat a beranů na hektar zemědělské půdy. Protože ovce se prioritně chovají v málo úživných podhorských a horských oblastech, tak by ovčáci podle výše zmiňovaného požadavku museli přikupovat krmení. Dalším aspektem, který hraje v neprospěch chovatelů je překročení nitrátové směrnice, k níž při dodržení navýšené úrovně minimální intenzity bezpochyby dojde. Nerozumíme, proč se to u nás prosazuje, když nás k tomu nikdo nenutí,“ rozhořčeně reagoval předseda Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR Ing. Vít Mareš.

Kontroly zvířat
O kontrolách z oblasti welfare hovořila Ing. Jitka Tvrzníková. V této souvislosti se zaměřila na tři směrnice (SMR16 vycházející ze směrnice Rady 2008/119 ES, kterou se stanová minimální požadavky na ochranu telat, dále SMR17 ze směrnice Rady 2008/120 ES stanovující minimální požadavky na ochranu prasat a SMR18, která vychází ze směrnice Rady 98/58 ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely), které nabývají platnosti od počátku ledna příštího roku. S ohledem na cílovou skupinu bylo pro chovatele ovcí a koz zásadní aktuální znění naposledy zmiňované směrnice – SMR18.
Do návrhu kontrolovaných požadavků pro ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely je zahrnuta:
- kontrola zdraví a způsob chovu zvířat
- odborná způsobilost
- každodenní kontrola zvířat
- bezodkladné vyšetření zvířat
- vedení záznamů (o lékařském vyšetření, počtu uhynulých zvířat)
- volnost pohybu hospodářských zvířat
- budovy a ustájení (materiál, ohrady, vybavení, mikroklima)
- ochrana před nepříznivými podmínkami, predátory a jinými riziky
- kontrola automatického a mechanického vybavení
- krmivo a voda pro zvířata.
„V rámci prvního kontrolního bodu se provádí kontrola technologie chovu a veškerých pomůcek používaných v souvislosti se zvířaty – k uvazování zvířat, náhubek u telat, vybavení pro první pomoc, pomoc při porodu, pro přemístění nepohyblivých zvířat, pro nezbytné poražení, pro podávání zakázaných a nepovolených látek zvířatům apod. Dále se posoudí fyzický stav prostoru pro zvířata, kondice zvířat a jejich případná poranění. Pokud je péče o zvířata v hospodářství zajištěna prostřednictvím i jiných pracovníků kromě majitele a chovatele, bude v době kontroly požadováno předložení proškolení těchto osob z problematiky ochrany zdraví a pohody zvířat. Každodenní kontrola se bude posuzovat ve vztahu k poranění zvířat. Veterinární inspektor zkontroluje zdravotního stav zvířat a pokud se prokáže, že případné poranění či narušení jeho zdravotního stavu trvá déle než dva dny, že chybí záznam o lékařském ošetření zvířete a o přivolání veterinárního lékaře, pak bude posuzováno jako porušení. V rámci kontroly na bezodkladné ošetření bude chovatel dotázán, zda má k dispozici izolační box pro nemocná a poraněná zvířata a kde se nachází. Dále se zkontrolují zvířata umístěná v izolačním boxu a namátkově i ostatní zvířata v kotcích. Provede se kontrola záznamů o lékařském ošetření zvířat a o přivolání veterinárního lékaře. Zkontrolují se záznamy o odeslání kadaverů do asanačního podniku ve vztahu k počtu uhynulých zvířat, v rozsahu minimálně za jeden měsíc. V případě, že se zjistí nedostatky, provede se kontrola záznamů za delší časové období.Volnost pohybu bude posuzována podle vyhlášky č. 208 z roku 2004 o minimálních standardech pro ochranu zvířat proti týrání. Z hlediska budov a stájí se bude kontrolovat dispoziční technické a provozní řešení, vlastnosti použitého materiálu, funkčnost automatického vybavení zajišťující jak mikroklima, tak světelné podmínky ve stáji. Kontrola plnění podmínky přiměřené ochrany zvířat před nepříznivými vlivy počasí bude samozřejmě zohledňovat plemennou příslušnost. Při kontrole požadavku na zajištění krmení a napájecí vody se budou kontrolovat krmné žlaby v kotci, dále zásoby krmiva, v případě automatického napájení funkčnost napájecího zařízení. Pokud nejsou k dispozici samostatné napáječky, tak pouze s výjimkou po dobu krmení, musejí mít zvířata zajištěn stálý přísun vody. Při zjištěných nedostatcích v kondici a zdravotním stavu chovatel doloží složení krmné dávky. V době kontroly veterinární inspektor nebude přímo posuzovat zdravotní nezávadnost krmiva a vody, ale v případě podezření na přítomnost cizorodých látek v mase nebo mléce, může odebrat vzorky k laboratornímu vyšetření,“ vypočítala akreditovaná poradkyně těšnovského ministerstva.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down