21.11.2011 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poprvé v historii bez nákaz

Tradiční ovčácká konference pořádaná v Seči v Železných horách má za sebou již čtrnáctý ročník. Také letošní dvoudenní chovatelské setkání zahájené 11. listopadu mělo na programu aktuální témata týkající se legislativy, šlechtitelské práce, odbytu produkce nebo zdraví zvířat. V rámci veterinární problematiky se mimo jiné hovořilo i o novelizovaném znění veterinárního zákona. O některých změnách v zákonu č. 308/2011 Sb., který nabude účinnosti od 1. 1. 2012 hovořil ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy České republiky MVDr. Zbyněk Semerád.

Ještě předtím, než se program mezinárodně pojaté konference chovatelů malých přežvýkavců dostal do odborné roviny, předseda Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR Ing. Vít Mareš veřejně pogratuloval Prof. Ing. Františkovi Horákovi, CSc. k jeho osmdesátým narozeninám. Uznávanému odborníkovi, veřejnosti známého zejména jako autora mnoha vědeckých, odborných i populárních publikací pak v sále Junior centra dlouho tleskali všichni z počtu asi 150 zúčastněných.

Novela veterinárního zákona
Jak již bylo řečeno, s novelou veterinárního zákona č. 308/2011 Sb., respektive s aktuálními změnami, které souvisejí s chovem malých přežvýkavců chovatele seznámil MVDr. Zbyněk Semerád.
„Z řady konkrétních opatření, s nimiž novela počítá je pro chovatele ovcí a koz aktuální změna v paragrafu 6, kterým se ruší veterinární osvědčení k přemístění hospodářských zvířat mimo území kraje. Musí ho však mít zvířata ve shromaždištích, určená pro obchodování. Jde o to, aby ten, kdo odbavuje zásilku zvířat měl k dispozici potřebné údaje, například z hlediska zdravotních zkoušek apod. Dále v § 27, který specifikuje požadavky prodeje syrového mléka a smetany chovatel musí podle předpisů Evropské unie garantovat zdravotní nezávadnost a doložit vyšetření z hlediska patogenů ohrožujících zdraví lidí. A to jak při podání žádosti o souhlas k prodeji syrového mléka na Krajskou veterinární správu, tak při každé změně, která by mohla ovlivnit zdravotní nezávadnost zmiňované suroviny. V § 64 týkajícího se označování hospodářských zvířat mohl tento úkon provádět podle veterinárního a plemenářského zákona a konečně i podle zákona na ochranu zvířat proti týrání jen veterinární lékař nebo soukromý veterinární technik. S výjimkou označování výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru je k tomuto oprávněn i chovatel. Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na označování zvířat výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru bude organizovat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Rozsah kurzu však ještě není stanoven. Chovatelů se týká i změna v § 67 ve smyslu snížení náhrad za neplnění zákonem stanovených opatření. Jedná se o případy porušení mimořádných veterinárních opatření, nezabezpečení provedení stanovených vyšetření podle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace nebo při nesplnění požadavků při označování“.

Nákazová situace je příznivá
V další části ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat pokračoval výčtem chystaných změn v metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2012, kterou Státní veterinární správa každý rok připravuje pro Ministerstvo zemědělství ČR.
Pro úplnost zbývá dodat, že uvedená metodika stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka jakož i k jejich zdolávání a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu. Její součástí jsou programy vytvořené a schválené buď na národní úrovni nebo na úrovni evropských společenství.
„V metodice pro rok 2012 se ve vztahu k chovu malých přežvýkavců nic zásadního nezměnilo. Genotypizace se jako součást šlechtitelského programu zaměřeného na šlechtění ovcí odolných vůči spongiformním onemocněním, a to jak scrapii atypické nebo klasické bude provádět i nadále. Jen se již nemusí za tímto účelem odebírat krev beránkům, kteří jsou potomky rodičů s genotypem R1. Pokračovat bude i ověřování parentity s tím rozdílem, že se stanoví maximální počet potomků, u nichž se tento úkon bude hradit ze státního rozpočtu.
V případě TBC se tuberkulinace bude provádět pouze v chovech s tržní produkcí mléka, není již nutná při svodech zvířat. Stejně i vyšetření na brucelózu bude probíhat jen ve stádech zařazených do kontroly užitkovosti a určených k produkci mléka. Co se týká katarální horečky ovcí, tak naše republika je zatím v uzavřeném pásmu. Podle nařízení komise č. 1266/2007 máme při prokázání nepřítomnosti viru v období dvou let po zahájení programu pro sledování bluetongue nárok žádat o zrušení mimořádných veterinárních opatření. Kromě negativních výsledků sérologických a virologických vyšetření je však nutné doložit i výsledky entomologického monitoringu. Vzhledem k nadprůměrným podzimním teplotám ale dosud v některých lokalitách mapujeme poměrně vysoký záchyt tiplíků. S poklesem denních teplot pod 10 °C po dobu jednoho týdne aktivita zmiňovaných pakomárků rodu Cullicoides ustává. Je tak předpoklad, že bychom mimořádná veterinární opatření mohli zrušit během listopadu. Chovatelé pak nebudou muset vakcinovat, ani vyšetřovat zvířata či je při převozu ošetřovat repelenty stejně jako dopravní prostředky,“ vyjmenoval ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat.
V případě maedi-visny se stáda ovcí a koz prostá nákazy vyšetřují jednou ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % nejstarších bahnic nebo koz ze stáda, a to v počtu nejméně padesáti kusů. Stejná četnost vyšetření platí i pro plemenné berany a kozly. Při zjištění sérologicky pozitivních vzorků příslušná Krajská veterinární správa provede epizootologické vyšetření a v případě zjištění klinických příznaků vyhlásí mimořádná veterinární opatření. V pozitivních hospodářstvích bez klinických příznaků se provede vyšetření u chovatelem vybraných plemenných zvířat. Zjištěné pozitivní matky se vyřazují ze šlechtění i s potomstvem. Po šesti měsících může chovatel požádat KVS o znovu vyšetření stáda a v případě negativního výsledku se jeho hospodářství stane nákazy prosté se standardním systémem monitoringu.
„V souvislosti s nákazovou situací v chovech ovcí a koz musím říci, že poprvé v historii neřešíme žádné nákazy. Podle evropského veterinárního informačního systému ADNS mají úplně jiné starosti v Turecku, kde v první polovině letošního roku hlásili 56 ohnisek moru malých přežvýkavců a 19 případů neštovic. Kromě toho se tam ještě potýkají se slintavkou a kulhavkou s nahlášenými 960 případy. Pokud jde o katarální horečku ovcí, tak z 18 ohnisek vykázaných na území Evropy jich polovinu vykázala Itálie, rovnou třetinu hlásilo Řecko a konečně tři případy Španělsko,“ konstatoval ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy České republiky MVDr. Zbyněk Semerád.

Klíčové informace:
- Ve dnech od 11. do 12 listopadu proběhla v Seči v Železných horách konference chovatelů ovcí a koz.
- Čtrnáctého mezinárodního setkání se v sále Junior centra účastnilo asi 150 delegátů.
- Aktualitou veterinární problematiky byla novela veterinárního zákona č. 308/2011 Sb., který nabude účinnosti od začátku ledna následujícího roku

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down