Používejme biotechnologie i u ovcí

Hlavní pozornost chovatelů ovcí a koz je zaměřena na produkční ukazatele, zvýšení těchto ukazatelů je ale podmíněno reprodukčními ukazateli. V chovu ovcí je vhodné využít metody řízené reprodukce se zaměřením na využití cenného genetického materiálu. Biotechnologické metody v reprodukci malých přežvýkavců se ale v posledních letech omezily na výzkum a jen zřídka se jeho výsledky uplatňovaly v chovatelské praxi.

Prudký pokles počtu ovcí v devadesátých letech se zastavil až v roce 2000. Zatížení zemědělské půdy ovcemi je v ČR dosud velmi nízké a představuje k 1. dubnu 2008 pouze 4, 3 kusu na 100 ha zemědělské půdy, zatímco průměr EU činí kolem 70 kusů na 100 ha. Početní stavy ovcí se zvýšily z 84 108 kusů v roce 2000 na 183 618 kusů v roce 2008, což představuje nárůst o 99 510 kusů, tedy o 118, 3 %. Tento trend dokumentuje zájem chovatelů o chov ovcí zejména v horských a podhorských oblastech, ale přesto nemůže být dosud v potřebném rozsahu zabezpečeno udržování horských a podhorských oblastí v ekologickém režimu a kulturním stavu pastvou ovcí a jejich účelné využití pro produkci kvalitního, zejména jehněčího masa.

 

Převažují masná plemena

Chov ovcí je zaměřen v posledních letech na plemena s masnou a kombinovanou užitkovostí. Předmětem šlechtění u všech chovaných plemen malých přežvýkavců je v současné době cílevědomé a soustavné zlepšování genetické kvality celé populace. Velký důraz v chovu ovcí se klade na rozšiřování specializovaných užitkových plemen pro využití pastvin a nově zatravňovaných ploch ve vztahu k ochraně prostředí a produkci kvalitních potravin. Je proto důležité využít v chovu ovcí moderních metod řízené reprodukce se zaměřením na využití cenného genetického materiálu masných plemen. Tato problematika se v minulosti řešila spíše ve výzkumu a málo se uplatňovala v provozních podmínkách.

 

Nové metody do chovů

Základ rozvoje biotechnologických metod v reprodukci malých přežvýkavců byl položen již v druhé polovině osmdesátých let 20. století. Důvodem nižšího propracování postupů biotechnologických metod, než je tomu u skotu, bylo především snižování stavů ovcí a koz v předchozích letech, které jejich rozvoj omezilo. Provoz jediné inseminační stanice ovcí a koz byl ukončen v roce 1990. Na rozdíl od chovatelsky vyspělých zemí, kde se šlechtitelský význam reprodukce intenzivně řeší, není v současnosti u nás tým, který by mohl požadavky chovatelů splnit.

 

Reprodukční techniky

Pro zkrácení generačního intervalu a zintenzivnění selekčního tlaku je třeba využít v reprodukci malých přežvýkavců konzervaci spermií a embryí a výměnu genetického materiálu, a to i na mezinárodní úrovni. V budoucnu je nutné se zaměřit se například na kontrolu reprodukční aktivity samic a samců, řízení reprodukčního cyklu v souvislosti s termínovaným bahněním, zkrácení poporodního anestru, zjednodušení a standardizaci technik odběru spermatu, jeho hodnocení, konzervaci a uchovávání, standardizaci získávání oocytů, embryí a technik přenosu embryí, vývoj metod in vitro produkce embryí, vývoj účinných metod konzervace, zefektivnění procesu oplození a následující zvýšení účinnosti produkce, aplikaci těchto technik v podmínkách chovů.

 

Výzkum biotechnologií

SCHOK (????), VÚCHS (????) Rapotín a Česká zemědělská univerzita v Praze spolupracují na výzkumném projektu Rozvoj a využití biotechnologických metod v reprodukci malých přežvýkavců. Stavebním kamenem těchto metod je inseminace, synchronizace říje, superovulace a embryotransfer. Výsledkem práce bude produkce inseminačních dávek vhodných dárců vybraných plemen a jejich následné využití pro inseminaci a přenos embryí.

V chovu malých přežvýkavců se využívají intrauterinní laparoskopická inseminace a transcervikální inseminace. Pro synchronizaci říje se používá jak přírodní metoda ram effect spočívající v zařazení beranů do stáda před začátkem připouštěcího období, tak preparáty, jako jsou gestageny, PGF2 alfa, melatonin. Chovatel zvolí způsob podle sezóny a požadovaného stupně synchronizace, podle využití inseminace nebo přirozené plemenitby. Účinnost uvedených metod v mimosezónním období je však značně nevyrovnaná. Úroveň superovulační odezvy je vysoce ovlivněna tělesnou kondicí a sezonou. Je také možné stejně jako u skotu provádět laparoskopickou aspiraci oocytů nebo transvaginální aspirace oocytů pod sonografickou kontrolou (OPU) pro postupy in vitro oplození.

 

Výsledky do chovů

Výsledkem výzkumného projektu bude navržení biotechnologických postupů reprodukce v chovu ovcí a jejich vyhodnocení. Bude posouzena ovulační aktivita po porodu, vliv sezóny na kvalitu a oplozovací schopnost spermatu. Vypracuje se metodika superovulačního ošetření dárkyň v sezóně i mimo sezónu a jejich inseminace, laparoskopický odběr a přenos embryí a kryokonzervační postup pro embrya, laparoskopický nebo transvaginální způsob aspirace oocytů a postupy in vitro zrání a kultivace.

Cílem rozvoje biotechnologických metod, přispívajících k využití reprodukčního potenciálu ovcí a koz, je jejich využití ve šlechtitelské a chovatelské práci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *