19.07.2010 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Třídenní jednání veterinářů o zdraví skotu i malých přežvýkavců

Jedenáctého ročníku středoevropského buiatrického kongresu v Brně se zúčastnili významní představitelé oboru z univerzit a výzkumných ústavů a praktičtí veterinární lékaři většiny zemí Evropy. Témata se týkala řešení zdravotní problematiky v chovech skotu v podmínkách Evropské unie s ohledem na současnou ekonomickou situaci.

Přednášky a posterová sdělení byly orientovány na vědecké poznatky i praktické zkušenosti v oblasti bovinní medicíny a souvisejících oborů a probíhaly v jednotlivých sekcích, mezi které patřily například klinická diagnostika, terapie, prevence, porodnictví, gynekologie, andrologie, mastitidy, chirurgie a ortopedie, metabolické a dietetické poruchy, orgánové onemocnění, infekční choroby, welfare, management chovu skotu a malých přežvýkavců.

Během prvního dne kongresu proběhlo také 5. sympozium evropské školy managementu zdraví skotu. Velmi specifickou otázkou jsou nemoci telat. Morbidita a mortalita telat je velmi vysoká, a to jak u dojených plemen, tak u masného skotu. Přes využití intenzivní veterinární péče a moderních léčebných prostředků se zdravotní situace dlouhodobě nezlepšuje. Velká pozornost je nutné věnovat infekčním chorobám u všech kategorií skotu, uvedl doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., prezident České buiatrické společnosti.

Veterinární sektor čelí mnoha problémům v oblasti zdraví skotu. S rostoucí užitkovostí stoupá i frekvence výskytu produkčních onemocněn, která mohou mít subklinický průběh, ale častěji se zhoršují a mohou vést až úhynu vysokoprodukčních dojnic. Také reprodukční poruchy znamenají pro farmáře velké finanční ztráty. Podobná je situace v oblasti mastitid a kvality mléka. Nesmí se také zapomínat na parazitární choroby skotu, protože například kryptosporidióza a kokcidióza jsou v ČR u telat velmi rozšířené. Pokud se nebudou dodržovat zásady welfare, nemůžeme očekávat uspokojivý zdravotní stav zvířat ani užitkovost, jak řekl doc. Illek.

 

Vybraná témata přednášek

V tématické sekci infekční choroby se přednášelo o diagnostice a léčení respiračních chorob, o BDV (Border disease virus) a BVD – MD (Bovine virus diarrhea-mucosal disease – virový průjem skotu-slizniční choroba) u dojeného skotu a o použití nových antibiotik při léčení bovinní respirační choroby (BRD). Téma orgánové onemocnění telat a krav zahrnovalo přednášky o klinických a hematologických nálezech při bovinní neonatální pancytopenii, mikroflóře ve zdravých a nemocných respiračních orgánech telat, ale také o minerální výživě dojnic i jejich intestinálních obstrukcích.

Management v chovu skotu a malých přežvýkavců bylo široké téma, ve kterém se přednášelo a diskutovalo například o vybraných aspektech welfare a prevenci chorob přežvýkavců, vlivu koncentrace minerálních látek v krvi dojnic na mléčnou užitkovost, efektu různých forem selenu podávaného březím kozám na hladinu selenu v těle novorozených kůzlat.

Biochemickým profilem krav v postpartálním období, indukcí estru, managementem stáda v otázce snížení počtu mrtvě narozených telat a praktickými zkušenostmi s využitím akupunktury u krav s porodními problémy se zabývali odborníci v sekci porodnictví, gynekologie, andrologie.

Část posledního dne kongresu byla věnována nejrozšířenějšímu onemocnění v chovu dojnic – mastitidám. Přednášelo se o jejich ošetřování a prevenci, o rezistenci bakterií způsobujících mastitidu vůči antibiotikům. Diskutovala se nutnost redukce výskytu environmentálních mastitid a také možnost výskytu mastitidních patogenů v potravinovém řetězci.

Závěrečný blok přednášek patřil detekci nemocí a poškození paznehtů a jejich ošetřování. Posluchači byli například seznámeni s novým softwarem pro dokumentaci a analýzu poškození paznehtů, který bude sloužit paznehtářům a veterinářům a s výsledky léčby septické artritidy a osteoartritidy u malých přežvýkavců.

 

Budoucnost veterinářů

Praktičtí veterinární lékaři jsou konfrontování se stoupajícím výskytem epizootických onemocnění, kterými jsou zvířata postihována. Ne vždy jsou dobře připraveni pro komplexní strategii a nemají pokaždé k dispozici diagnostické vybavení. Je nezbytné, aby se orientace veterinární medicíny změnila. Veterináři se musí specializovat, stát se odborníky na zdravotní management stáda s důrazem na prevenci a spolupráci mezi farmářem, veterinářem a dalšími specialisty – konzultanty.

 

Klíčové informace:

·   Na XI. středoevropském buiatrickém kongresu  (17.—19.6.2010) se sešlo 292 odborníků (mimo jiné i prezident Světové buiatrické asociace prof. Baumgartner, a prezident European College of Bovine Health Management (ECBHM) - prof. J.C. da Silva), bylo předneseno bylo 42 referátů a prezentováno 111 posterů.

·   Z České republiky přijelo 112 účastníků, ze zahraničí pak zástupci z Polska, Maďarska, Rakouska Slovenska, Chorvatska, Slovinska, Francie, Řecka, Irska, Velké Británie, Islandu, Iránu, Německa, Srbska, Portugalska, Švýcarska, Ukrajiny, Moldávie, Rumunska, Turecka a Litevska.

·    Spolupořadateli kongresu organizovaného Českou buiatrickou společností byly Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Státní veterinární správa ČR a Komora veterinárních lékařů ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down