Komise posiluje opatření týkající se opylovačů

Komise dnes (24. 1. 2023) předkládá "Novou dohodu pro opylovače", která má řešit alarmující úbytek volně žijícího opylujícího hmyzu v Evropě, a reviduje iniciativu EU týkající se opylovačů z roku 2018. Občané stále více volají po rozhodných opatřeních proti úbytku opylovačů, a to i prostřednictvím nedávné úspěšné evropské občanské iniciativy "Zachraňte včely a zemědělce". Obnovená iniciativa stanoví opatření, která mají EU a členské státy přijmout, aby do roku 2030 zvrátily úbytek opylovačů, neboť v současné době v EU mizí každý třetí druh včel, motýlů a pestřenek.

Doplňuje návrh Komise týkající se zákona o ochraně přírody z června 2022 a je klíčovou součástí strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Zelené dohody pro Evropu.

Změna úbytku opylovačů do roku 2030

Revidovaná iniciativa EU týkající se opylovačů stanoví cíle pro rok 2030 a opatření v rámci tří priorit. Klíčovou prioritou je zlepšení ochrany opylovačů a řešení příčin jejich úbytku. To bude provedeno prostřednictvím lepší ochrany druhů a stanovišť. Komise například dokončí plány ochrany ohrožených druhů opylovačů; určí opylovače typické pro stanoviště chráněná podle směrnice o stanovištích, které by členské státy měly chránit. Komise společně s členskými státy připraví plán sítě ekologických koridorů pro opylovače neboli „buzz lines“. Další akcí bude obnova přírodních stanovišť v zemědělské krajině zejména prostřednictvím větší podpory zemědělství příznivého pro opylovače v rámci společné zemědělské politiky. Zmírňování dopadu používání pesticidů na opylovače je další bod, a to například prostřednictvím právních požadavků na provádění integrované ochrany rostlin nebo prostřednictvím dodatečných zkušebních metod pro stanovení toxicity pesticidů pro opylovače, včetně subletálních a chronických účinků. Vzhledem k tomu, že nadměrné používání pesticidů je klíčovou příčinou úbytku opylovačů, bude mít snížení rizika a používání pesticidů podle návrhu Komise o udržitelném používání pesticidů zásadní význam.

Zlepšení stanovišť opylovačů v městských oblastech

Budou se řešit dopady změny klimatu, invazivních nepůvodních druhů a dalších hrozeb, jako jsou biocidy nebo světelné znečištění, na opylovače. Iniciativa se rovněž zaměří na zlepšení znalostí o úbytku opylovačů, jeho příčinách a důsledcích. Opatření zahrnují vytvoření komplexního monitorovacího systému, podporu výzkumu a hodnocení, například zmapováním klíčových oblastí opylovačů do roku 2025, a cílená opatření na podporu budování kapacit a šíření znalostí. Poslední prioritou je mobilizace společnosti a podpora strategického plánování a spolupráce. Komise podpoří členské státy při vypracovávání vnitrostátních strategií pro opylovače. Komise a členské státy rovněž pomáhají občanům a podnikům jednat, například zvyšováním informovanosti veřejnosti a podporou občanské vědy.

Další kroky

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby nová opatření schválily a aktivně se zapojily do jejich provádění v úzké spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Nová opatření doplní nadcházející národní plány obnovy (podle navrhovaného zákona o ochraně přírody), v nichž členské státy určí opatření k dosažení právně závazného cíle zvrátit do roku 2030 úbytek populací opylovačů. Později v tomto roce Komise odpoví na občanskou iniciativu „Zachraňte včely a zemědělce“ prostřednictvím zvláštního sdělení.

Ag-Press weekly

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down