Problémy v životním prostředí přetrvávají

Nové hodnocení biozemědělství EU ukazuje, že zatímco účinné využívání zdrojů se zlepšuje, lesnictví a zemědělství vyvíjejí na ekosystémy rostoucí tlak. Biohospodářství zahrnuje všechna odvětví a systémy, které jsou závislé na biologických zdrojích. Posouzení pokroku a trendů v EU, které provedlo Společné výzkumné středisko, potvrzuje, že k řešení četných tlaků na půdu způsobených poptávkou po biomase je zapotřebí lepší koordinace.

To naznačuje nutnost jak snížení spotřeby na jedné straně, tak tlaku na inovace a rekvalifikaci pracovní síly s cílem dosáhnout efektivnější výroby a zlepšit využití a opětovné využití biomasy na straně druhé. Hodnocení, nazvané Trendy v biohospodářství, je prvním z řady prací Společného výzkumného střediska pro sledování hospodářského, environmentálního a sociálního pokroku směrem k udržitelnému biohospodářství.

Cíle strategie EU pro bioekonomiky: aktuální stav

Hodnocení se týká pěti cílů strategie biohospodářství: zajištění potravin a výživy; udržitelné hospodaření s přírodními zdroji; snížení závislosti na neobnovitelných a udržitelných zdrojích; zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; a posílení evropské konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst. Zatímco dostupnost potravin v EU je stabilní, kupní síla podle hodnocení v posledních pěti letech mírně poklesla. Ukazatele zaměřené na tlaky na lesy a na agroekosystémy však ukazují pokles udržitelného hospodaření. Na druhé straně úroveň využívání rybolovu vykazuje pozitivní trendy, výraznější v oblasti severovýchodního Atlantiku, kde využívání rybích populací po celé zaznamenané období klesalo. Trendy v oblasti efektivního využívání zdrojů a energetické účinnosti jsou převážně pozitivní a podíl využití biologického odpadu se zvyšuje. Zpráva Společného výzkumného střediska zdůrazňuje, že většina potravinového odpadu vzniká ve fázi konečné spotřeby v dodavatelském řetězci, což naznačuje, na co by se strategie snižování odpadu mohly zaměřit. V souvislosti se zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně dochází k mírnému zhoršení emisí ze zemědělství a k výraznějšímu zhoršení v odvětví LULUCF (využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví). V rámci odvětví LULUCF jsou orná půda a pastviny v průběhu času poměrně stabilní, výkyvy jsou způsobeny především lesy. Index využívání vody je dalším kritickým ukazatelem, který ukazuje rovnováhu mezi poptávkou po vodě a odběry vs. dostupností vody. To je obzvláště kritické pro regiony s nedostatkem vody, jako je Středomoří. Výsledky analýzy konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst jsou smíšené. Nejpozitivnější a nejdynamičtější trendy lze pozorovat u novějších průmyslových činností založených na biotechnologiích souvisejících s chemickými látkami, léčivy, plasty a odvětvími biotechnologií zaměřenými na energii. Navzdory různým trendům mezi činnostmi založenými na biotechnologiích vykazovala hrubá přidaná hodnota na osobu zaměstnanou v biohospodářství rostoucí trend. To naznačuje zlepšení produktivity práce v rámci celkové bioekonomiky.

Podrobněji o biomase

Biomasa je palivem biohospodaření a klíčovou složkou jeho hodnotového řetězce. Biomasa pochází z organických materiálů, jako jsou stromy, rostliny a zemědělský a městský odpad; a používá se v zemědělství, lesnictví, řasách, jakož i v odvětví rybolovu a akvakultury. Podle nové zprávy Společného výzkumného střediska o dodávkách a využití biomasy v EU existuje trend zvyšování využívání biomasy pro materiály a energii v EU. Zpráva Výroba, nabídka, využití a toky biomasy v Evropské unii odhaduje celkovou nabídku biomasy, včetně domácí produkce a čistého dovozu, na přibližně 1 miliardu tun sušiny, zatímco využití činí 1,2 miliardy tun sušiny. Dodatečná biomasa je dána využíváním odpadu z průmyslu a domácností. Zjištění ukazují, že polovina využití biomasy připadá na živočišnou (krmivo a podestýlka, 40 %) a rostlinnou (10 %) produkci potravin, materiály představují 28 % a energie 22 %. Využití biomasy se zvyšuje jak z primární domácí produkce, tak z druhotných zdrojů, přičemž nejvyšší nárůst je patrný u využití biomasy pro bioenergii, a to s využitím primárních i sekundárních zdrojů. Množství biomasy používané pro výrobu potravin zůstává z velké části konstantní.EU je stále více závislá na biomase, pokud jde o materiál a energii, a očekává se, že biomasa bude jako zdroj ještě důležitější. Tlak na půdu na výrobu biomasy, ať už v rámci EU nebo za hranicemi, by proto měl být pečlivě sledován. Společné výzkumné středisko uvádí, že mýcení půdy pro produkci plodin a komodit vede k odlesňování a znehodnocování lesů. EU-27 byla označena za významného přispěvatele k odlesňování tropických lesů prostřednictvím spotřeby a obchodu s produkty a komoditami, jako je mimo jiné skot (hovězí maso), kakao, káva, palmový olej a sójové boby. Dovoz do EU přispěl až k 25,5 % odlesněné plochy.

AG-Press.eu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down