Úřední kontrola krmiv

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, sekce úřední kontroly, oddělení krmiv, uspořádal 28. listopadu seminář s názvem Úřední kontrola krmiv. Seminářem provázela Ivana Kršková a posluchači, kterých se sešlo kolem sedmdesáti, vyslechli šest zajímavých přednášek o hodnocení kvality krmiv i krmivářských provozů a dozvěděli se o novinkách, které čekají krmiváře od příštího roku.

Úvodního slova se ujal ředitel ÚKZÚZ Bc. Zdeněk Mach a za Ministerstvo zemědělství promluvil Ing. Jiří Hojer.

První dvě přednášky si na téma kontrolních mechanismů v krmivářských provozech připravili Ing. Martin Prudil, Ph.D., a Ing. Jiří Fiala, Ph.D.

Ing. Prudil se zaměřil na principy a podstatu systémů HACCP, jejich legislativu a náležitosti. Principy analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005. Systém HACCP je nástrojem pro vyšší bezpečnost krmiv, umožňuje provozovatelům krmivářských podniků identifikovat a trvale kontrolovat závažná nebezpečí ve výrobním procesu. Systém HACCP je založen především na prevenci v průběhu výrobního procesu, nespoléhá na prověřování výrobního procesu.  Pro používání HACCP je zásadní vedení dokumentace a záznamů. Je nezbytné pro podnik samotný, pro kontrolní auditní organizace a musí být jasně stanoveno, jak dlouho se záznamy budou uchovávat.

Ing. Fiala přednášel o dekontaminačních programech, o postupu úřední kontroly při křížové kontaminaci krmiv. Cílem kontroly je posouzení technologie výroby krmiv a její schopnosti zabránit přenosu křížové kontaminace. Pozornost je přitom zaměřena na doplňkové látky s reziduálním efektem, na kokcidiostatika a léčiva. Nový kontrolní postup ÚKZÚZ přispívá k udržení nezávadnosti všech částí šarže vyráběných krmných směsí, dekontaminační programy mají zajistit výrobu bezpečných krmiv a nízký podíl nevyhovujících vzorků je dokladem technologické kázně provozovatelů a výrobců krmiv.

Mobilním výrobnám krmiv se věnoval Ing. Michal Beránek a specifikoval odpovědnost provozovatelů a systém kontrol mobilních výroben.

V současné době je u nás registrován 31 právní subjekt provozující mobilní míchárnu a mobilních zařízení je 64 a počet mícháren na provoz se pohybuje průměrně mezi dvěma a čtyřmi.

Důležitou problematikou dioxinů v krmivech, kontrolou jejich přítomnosti a také legislativou (nařízení 225/2012) se ve své přednášce zabýval Ing. Miroslav Vyskočil.

S výsledky úředních kontrol za rok 2013, s jejich rozsahem a zaměřením nás seznámil Ing. Josef Svoboda. Ph.D. Součástí prezentace byl také přehled zjištěných nedostatků a přehled správních řízení.

Ing. Vendula Šubrtová si připravila prezentaci o rozsahu a struktuře úředních vzorků krmiv, popsala výsledky analýz a také doplnila přehled nevyhovujících vzorků.

Závěrečnou přednášku o novinkách v úředních kontrolách krmiv patných pro rok 2014 měl Ing. Miroslav Florián, Ph.D., ředitel Sekce úřední kontroly. Věnoval se rovněž hodnocení úrovně provozů i otázce placení nevyhovujících vzorků.

Ing. Florián také řídil diskusi k přednáškám semináře.*

 

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Krmivářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *