24.01.2016 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vědecké výstupy pro chovatelskou praxi

Také v pátek 22. ledna prošly oponentním řízení další výzkumné projekty Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Hodnotily se vždy výsledky a výstupy projektů za loňský rok, a to celkem devíti.

 Osm z nich bylo financováno Národní agenturou pro zemědělský výzkum v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství a jeden z institucionální podpory rozvoje výzkumných organizací MZe.

Projekt v oblasti rozvoje výzkumné organizace nese název Nemoci zvířat, jejich prevence, bezpečnost a kvalita potravin a jeho odpovědným řešitelem je Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. V roce 2015 probíhal výzkum ve spolupráci s ústavy AV ČR, českými a zahraničními farmaceutickými firmami a vědeckými pracovišti. Zároveň ústav poskytoval zemědělské a veterinární praxi významnou poradenskou a konzultační činnost v řadě oblastí včetně unikátních epidemiologických dat. Vědecké a výzkumné aktivity jsou uskutečňovány ve čtyřech základních směrech, a to infekční nemoci zvířat a jejich prevence; neinfekční nemoci zvířat a poruchy reprodukce; bezpečnost a kvalita potravin z pohledu ochrany spotřebitele; farmakologie, toxikologie, imunoterapie a vakcinologie.

Cílem projektu Zavedení metod detekce MRSA v mase potravinových zvířat a účinných opatření proti jejich šíření v potravinovém řetězci, jehož odpovědnou řešitelkou je doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D., je podpora domácí produkce bezpečného a zdravotně nezávadného masa, rozšíření produkce o balené výrobky s minimalizací možné kontaminace MRSA. V roce 2015 proběhla detailní charakteristiku izolátů S. aureus/MRSA a byla zahájena epidemiologická studie a příprava podkladů pro vytvoření ověřené technologie. Na farmách prasat, ovcí, skotu a koz byly odebírány vzorky od živých zvířat, z prostředí a od ošetřujícího personálu a odběry vzorků na porážkách (prasata, ovce). U získaných kmenů MRSA bylo se stanovil sekvenační typ, spa typ, makrorestrikčního profilu a byla sledována přítomnost genů pro produkci enterotoxinů a antibiogram.

Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat je tématem projektu s odpovědnou řešitelkou MVDr. Ivanou Koláčkovou, Ph.D., jehož cílem je snížení výskytu bakteriálního druhu Staphylococcus aureus a jeho rezistentních kmenů v prvovýrobě masa a mléka. V roce 2015 byly se aktivity zaměřily na izolaci kmenů Staphylococus aureus rezistentních k antimikrobiálním látkám z chovů hospodářských zvířat, porážek a potravinářských provozů. Na základě výsledků citlivosti k jednotlivým fágům byly vytipovány kmeny S. aureus vhodné pro pomnožování polyvalentního bakteriofága určeného k přípravě přípravku. Byla vyvinuta metodika rychlého testování baktericidního účinku pro preparáty klasifikované jako veterinární kosmetika.

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D. je odpovědnou řešitelkou úkolu Vliv tradičních a netradičních způsobů zpracování masa hospodářských a volně žijících zvířat na výskyt nově hrozících alimentárních virových, bakteriálních a parazitárních agens ve finálních produktech. Cílem projektu bude posoudit rizika konzumace masa, včetně zvěřiny, a vybraných druhů masných výrobků konzumovaných bez dostatečně bezpečného opracování z hlediska přítomnosti podmíněně patogenních mykobakterií se zoonotickým potenciálem, vybraných virových (noroviry, virus hepatitidy A a E) a parazitárních (Toxoplasma gondii) původců alimentárních onemocnění. Ve čtvrtém roce řešení výsledky ukazují na možné zdroje T. gondii pro člověka. Yersinia enterocolitica byla pomocí PCR detekována ve výkalech divokých prasat jako možném zdroji kontaminace masa. Aplikovaným výstupem byla metodika k detekci a kvantifikaci viru hepatitidy A ze stěrů rukou pracovníků, kontaktních ploch nástrojů a zařízení.

 

Podrobněji v časopisu Náš chov a týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down